gymnasie
Gymnasiet

Miljonsatsning ska ge fler behöriga elever

I Uppsala kommun satsar man miljoner för att fler elever ska få gymnasiebehörighet. 
Pengarna ska främst gå till skolor som i dag har de svagaste resultaten.

Uppsala kommun har tilldelats 9,4 miljoner av de 500 miljoner som Skolverket har avsatt att fördela under året inom ramen för satsningen ”Ökad jämlikhet”.

Miljonerna är tänkta att gå till resurser som ska öka antalet elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Exakt hur stödet ska utformas bestäms efter respektive skolas behov och förutsättningar. Den största delen av miljonerna kommer att gå till satsningar på de nio högstadieskolor där fler än 20 procent av eleverna inte når gymnasiebehörighet.

– Mitt mål är att alla elever, oavsett bakgrund, ska klara skolans kunskapskrav och utmanas i sitt lärande. Med den här satsningen kan vi ge alla skolor bättre förutsättningar att utveckla undervisningen så att fler unga ges rätt stöd och kan nå gymnasieexamen, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Hans Eric Lindahl, arbetar som lärare och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala och han är glad över satsningen.

– Men ska man vara lite kritisk verkar det som att det är en kommunal satsning, trots att det är en statlig satsning vilket återigen visar att kommunerna inte riktigt avsätter resurser för de behov som finns. Det känns av i kommunen att det ligger hela tiden effektiviseringskrav på skolverksamheten trots att vi har indikationer från medarbetarenkäten att det är en väldigt hög arbetsbelastning redan nu. Det är positivt att staten visar ett ansvar när inte kommunen kan uppfylla det krav som borde ställa på resurser till undervisning, säger han.

Genom att bli bättre på individanpassad undervisning i skolan hoppas kommunen lyfta elevernas resultat. Det gynnar framför allt elever i behov av extra anpassningar, som exempelvis särskilt begåvade elever, nyanlända och elever med funktionsnedsättningar.

Ökad tillgång till datorer, skolor ska få centralt pedagogiskt stöd för digitaliserat lärande, utbildningsinsatser och pedagogiska stödpersoner till skolledning och lärare under vårterminen 2018 är delar i satsningen. Den återstående delen av insatsen kommer att gå till att stärka flerspråkiga elevers språkkunskaper i både svenska och modersmål.

– Självklart kan inte digitalisering ensamt leda till att fler elever når gymnasiebehörighet. Men de digitala lärresurserna gör det möjligt att i större utsträckning individualisera och anpassa undervisningen och innehållet. Forskning visar att rätt använt kan digitala lärverktyg höja elevernas resultat i matematik och språk, så det här är en välkommen satsning, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Samtidigt som Uppsala lanserar sin satsning presenterade Skolverket under torsdagen nya siffror som visar att fler klarar gymnasieexamen. Andelen elever som tar examen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017.

Våren 2014 tog 71,4 procent examen jämfört med 75,2 procent 2017. Ökningen motsvarar omkring 3 000 fler elever tog examen 2017, jämfört med 2014.

– Vi ser en tydlig trend. Det är nu fjärde elevkullen i rad där andelen elever som har fått gymnasieexamen inom tre år ökar, säger Torun Rudin, enhetschef på Skolverket, i ett skriftligt uttalande.

– Det är svårt att ge exakta förklaringar till att andelen gymnasieelever med examen ökar men vi ser några områden där eleverna har förbättrat sina resultat. Till exempel är det allt fler som klarar de kurser i svenska och matematik som krävs för en examen.

Läs mer om statsbidrag för ökad jämlikhet och om att fler elever klarar examen.

Kommentera