Nationella prov

Muntliga delprov ska ges på hösten

För att minska antalet prov på vårterminen kommer de muntliga delproven i årskurs 6 och 9 att genomföras på hösten. Det gäller från och med nästa läsår.

De nationella proven i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs sex och nio innehåller muntliga delprov. Nu meddelar Skolverket att från och med läsåret 2015/2016 kommer de muntliga delarna att genomföras redan på hösten. Detta för att proven ska fördelas mer jämt under året.

De muntliga delproven kommer att finnas tillgängliga via Skolverkets bedömningsportal och kommer alltså inte att finnas med i det provmaterial som skickas ut till skolorna under vårterminen. Proven publiceras i bedömningsportalen den 21 oktober 2015 och skolorna ska sedan skriva ut materialet och genomföra proven under vecka 43 till 50.

Det krävs lösenord för att komma åt proven i portalen. Skolverket uppmanar rektor att redan nu ta kontakt med sin huvudman som är den som tillhandahåller behörigheten.

Kommentera