elever_klassrum_flicka

Foto: Mostphotos

Modersmål

Nedskärningar bakom minskning av studiehandledning på modersmålet

Studiehandledningen på modersmålet har minskat och ekonomiska nedskärningar ligger bakom nedgången.
Det uppger lärare i en enkätundersökning som Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet har gjort.

Mer om enkätundersökningen
  • Av de 282 personer som har svarat på enkäten uppger en majoritet att de anser att elever som behöver studiehandledning på modersmålet inte får detta utifrån elevens behov.
  • Svaren bekräftar också bilden av att tillgången till och omfattningen av studiehandledning på modersmålet har minskat.
  • 235 av de 282 respondenterna har intrycket av att det framförallt är ekonomiska nedskärningar som ligger bakom minskningen.

Läs hela sammanställningen här.

Källa: Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)

Under höstterminen har Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet genomfört en enkätundersökning kring studiehandledning på modersmålet i syfte att bredda bilden ur ett lärarperspektiv.

Det som framkommer av undersökningen är att en stor majoritet av de tillfrågade lärarna och studiehandledarna upplever att kommuners och skolors pressade ekonomi bidrar till att elever får minskad studiehandledning på modersmålet. 

Många lärare anser att deras elever inte får studiehandledning utifrån elevens behov, under lämplig tid eller i den omfattning eleverna behöver. Dessutom upplever flera lärare och studiehandledare att de har små möjligheter att påverka så elever kan få mer studiehandledning. 

Sofia Engman, verksamhetschef för NC, beskriver att man har fått signaler från lärare och skolor under en längre tid om tuffa nedskärningar inom studiehandledningen på modersmålet.

Sofia Engman. Fotograf: Eva Dalin
Sofia Engman. Fotograf: Eva Dalin

– Det är oroväckande varningar vi har fått, så tyvärr är inte enkätens svar överraskande. Men likväl är det tråkigt att minskning av studiehandledning på modersmål görs på många skolor. Jag har förståelse för skolorna som tvingas göra svåra prioriteringar men i svåra ekonomiska tider blir det ofta de med störst behov som får ta smällen.

Sofia Engman menar att undersökningen belyser en fråga som verkligen engagerar landets lärare i nuläget och därför är det viktigt att den följts upp.

– Lärarna är frustrerade över situationen. I enkäten uppger lärare att de tycker sig se en kombination av nedskärningar av resurser och att man inte får till en bra struktur. Får man inte till de här bitarna är det svårt att få ut något positivt av verksamheten. Så det är allvarligt att många upplever situationen så här. 

Vad riskerar att hända om det inte blir någon förändring av situationen?

– Tanken bakom att erbjuda nyanlända elever studiehandledning på modersmål grundar sig i forskning som visar att elevers kunskapsutveckling gynnas om de begrepp som används i skolans undervisning befästs både på modersmålet och svenska – så det finns klara fördelar för elevens lärande, säger hon och fortsätter: 

– Det som riskerar att hända är att alla elever inte får goda förutsättningar att nå målen. Så visst kan det här få påverkan på hur väl man klarar av skolan. Men då ska man komma ihåg att rätten till studiehandledning är en del bland många som man har att tillgå i arbetet att skapa goda förutsättningar.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm