Avhandling

”Förändra svenska som andraspråk”

Ämnet svenska som andraspråk behöver förändras och bli mer inkluderande, visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Svenska som andraspråk

I Skolförordningens 5 kap. 14 § anges följande om svenska som andraspråk: Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Catarina Economou, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling ”I svenska två vågar jag prata mer än så” undersökt hur flerspråkiga gymnasieelever undervisas i svenska som andra språk. Resultatet visar att ett inkluderande, delvis nytt och förändrat svenskämne kan vara att föredra. I dag undervisas eleverna i gymnasieskolans andra ämnen tillsammans medan det svenska hålls isär.

– Trots att den nya ämnesplanen, Gy 11, har en tydligare prägel i förhållande till svenskämnet jämfört med tidigare, kan ämnet svenska som andraspråk fortfarande betraktas som underordnat svenskämnet och som ett stödämne med färre utmaningar, säger Catarina Economou i ett pressmeddelande.

I studien har hon gjort klassrumsobservationer, intervjuer med elever och till viss del skolpersonal, spelat in boksamtal samt ämnesplansanalyser. Resultaten visar bland annat att de kognitiva utmaningarna är färre och att utrymmet för läsning av skönlitteratur är betydligt mindre i ämnet svenska som andraspråk. Mot bakgrund av detta har Catarina Economou analyserat andraspråkselevernas läsning och tolkning av två romaner. Resultatet av det visar att det handlar om kompetenta läsare och därför ifrågasätter hon varför arbete med skönlitteratur ges ett så pass litet utrymme i ämnesplanen. Utifrån resultatet menar hon också att alla elever bör ha en gemensam och interkulturell litteraturundervisning.

– Det finns anledning att se över uppdelningen av svenskämnena och börja diskutera ett gemensamt och inkluderande svenskämne med ett förändrat innehåll på gymnasienivå. Andraspråksaspekter får inte komma i skymundan, säger hon.

Kommentera