avtal_presskonferens_bo_jansson

Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet och Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Avtal.

Nya kollektivavtalet ska höja lärarnas status

Under måndagskvällen var parterna överens, SKL, LR och Lärarförbundet. Det förlängda kollektivavtalet innehåller inte heller denna gång några fastställda lönehöjningar.

Avtalet i kortform

Avtalet innebär bland annat att SKL och lärarorganisationerna tillsammans ska:

Arbeta för att utveckla karriärstegsreformen, både genom egna insatser och genom förslag till utveckling av lagstiftningen.

Se över introduktionsperiod och mentorskap för nyutexaminerade lärare.

Arbeta för att nyanlända barn och elever får sina rättigheter och behov tillgodosedda och att nyanlända lärares kompetens tas tillvara bland annat inom ramen för det pågående arbetet med snabbspår.

Arbeta för att förbättra lärarnas Arbetsmiljö. Bland annat genom ett nytt stödmaterial anpassat för skolans verksamhet.

Avtalet, som förlängs fram till 2018, ska fortsatt verka för att öka attraktiviteten och statusen hos läraryrket. Parterna, Lärarnas riksförbund, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Lärarförbundet är överens om ett antal områden där de ska samverka under avtalsperioden. Överenskommelsen pekar bland annat på en fortsatt koppling mellan resultat och lön.

– Vi är en bit på väg, men det återstår ännu mycket att göra. Vi förlänger avtalet, med en rad inskärpningar. Lärarnas arbetsbelastning måste hanteras för att vi ska kunna bli helt nöjda. Parternas arbete med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift kan bidra till förbättringar, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Samarbetet mellan fackorganisationerna och arbetsgivarorganisationen SKL ska leda till bättre arbetsmiljö och en fortsatt satsning karriärutveckling. Lärares kompetens ska tas tillvara i organisationen så att erfarenheter och ny forskning blir tillgängliga för huvudmännen. Övergripande mål är att höja läraryrkets status och elevernas resultat.

– Vi behöver mer av gemensamma ansträngningar för att förbättra läraryrkets attraktivitet, elevernas resultat och lärares löne- och karriärutveckling. Det här avtalet skapar goda förutsättningar i det fortsatta arbetet. Vi ser överenskommelsen som ett kvitto på att de satsningar som kommunerna gjort de senaste åren har varit positiva, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Kommentera