nya_lagar_2

Under 2021 träder en rad lagändringar i kraft som påverkar dig som arbetar i skolan.

| Foto: Shutterstock.com
Skollagar

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Nytt år innebär nya spelregler att anamma. 2021 är inget undantag. Skolvärlden har listat några av de lagändring som påverkar dig som arbetar i skolan.

Varje år bjuder på en mängd nya lagar. Skolvärlden har sammanställt ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under 2021, och som påverkar dig som arbetar i skolan. 

Först ut är en lagändring som medför utökade möjligheter att använda fjärr- och distansundervisning. 

Beslutet innebär att både grund- och gymnasieskolan får använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare, och att distansundervisning får användas för de elever som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Dessutom ska huvudmännen ha större möjlighet att lämna över både fjärrundervisning och distansundervisning på entreprenad.

Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020, men ska i de flesta fall börja tillämpas efter den 30 juni.

De nya bestämmelserna om distansundervisning har även gett upphov till följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen där riksdagen beslutat att införa en ny paragraf. Ändringen träder i kraft den 1 januari och ska säkerställa integritetsskydd för de personer som ansöker till utbildningar på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan där distansundervisning används.    

Från den 1 juli sker även flera ändringar i grundskolan, specialskolan och sameskolans ämnesplaner. Detsamma gäller ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. De ändrade ämnesplanerna ska börja tillämpas i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2021. I komvux börjar de ändrade ämnesplaner i engelska och matematik tillämpas på kurser som påbörjas från och med den 1 januari 2022.

Enligt Skolverket är de huvudsakliga förändringarna att: 

 • Fakta och förståelse betonas.
 • Det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression.
 • Kunskapskraven är mindre detaljerade.

För vissa av gymnasieskolans yrkesprogram har inriktningar, programfördjupningar och ämnen bearbetats. Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Dessa börjar gälla den 1 juli och omfattar:

 • Barn- och fritidsprogrammet.
 • Fordons- och transportprogrammet.
 • Hantverksprogrammet.
 • Hotell- och turismprogrammet.
 • Industritekniska programmet.
 • Naturbruksprogrammet.
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
 • VVS- och fastighetsprogrammet.
 • Vård- och omsorgsprogrammet.

På grund av coronapandemin har regeringen också beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

”Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2021. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Efter den 1 juli 2021 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå”, skriver Skolverket. 

I sommar införs även nya regler för prioritering vid antagning till komvux. Tanken är att prioriteringsreglerna ska användas om det finns fler behöriga sökanden än platser på utbildningen och det därför behöver göras ett urval. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Utöver det upphör också undantaget från kravet på lärarlegitimation för lärare som anställdes före den 1 juli 2011 och som undervisar i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller komvux som särskild utbildning. Från och med den 1 juli gäller samma regler kring undervisning och betygssättning för dessa lärare, som för övriga lärare inom skolväsendet.

Avslutningsvis införs ändringar i timplanen för specialskolan. Beslutet gäller från höstterminen 2021 och innebär att undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa ska vara minst 620 timmar totalt, samt att undervisningstiden i elevens val ska vara minst 195 timmar totalt.

Läs mer om alla nya lagar och förändringar på Skolverkets hemsida.

Kommentera