asa_klassrum
Avtal

Nytt avtal klart för friskolelärarna

Ett nytt löneavtal har tecknats för lärare som arbetar inom friskolorna. Det är treårigt och sifferlöst. Enligt LR-ordförande Åsa Fahlén skapar det nya avtalet förutsättningar för bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor.

Avtalen i korthet

Här är några av nyheterna i friskoleavtalet:

  • Nytt löneavtal med tydligare skrivningar kring lönekriterier, mål-, resultat-, och lönesamtal. Central konsultation kan begäras av lokal part.
  • Enligt förhandlingsordningen ska parterna belysa lönestrukturen hos arbetsgivaren, såväl aktuell som önskad. Utvärdering av löneprocessen inklusive utfall ska ske såväl lokalt som centralt.
  • Statistikavtal ska vara på plats den 1 juni 2019. Detta är viktigt för att kunna utvärdera och följa upp ett avtal utan centralt angivet utrymme.
  • Parterna är ense om att ta fram riktlinjer för lokala samverkansavtal, och exempel på hur sådana kan se ut. Parterna ska även diskutera förutsättningarna för förtroendevaldas arbete. Arbetet ska vara färdigt senast 1 juni 2018.
  • Partsgemensamma utbildningar om avtalets innehåll, lokal lönebildning med stödmaterial till de lokala parterna, samt om hälsofrämjande arbete.

Här är några av nyheterna i avtalet med KFL

  • Antalet dagar med föräldrapenningtillägg har ökat från 150 till 180
  • Kvalifikationsregeln för föräldrapenningtillägget får en för vår del, mer förmånlig skrivning.
  • En ny anställningsform har tillkommit för lärare med lärarexamen som sökt men ännu inte erhållit sin lärarlegitimation
  • Partsgemensamma seminarier om lärares arbetstid och arbetsbelastning ska anordnas under avtalsperioden
  • Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram verktyg eller aktiviteter för KFS medlemsföretag med syftet att främja en god psykosocial arbetsmiljö och skapa friska och hälsosamma arbetsplatser.

Igår tecknade Lärarnas Riksförbund tillsammans med Lärarförbundet ett nytt treårigt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen som omfattar 35 000 lärare anställda inom 700 friskoleföretag, till exempel Academedia och Kunskapsskolan. ”Friskoleavtalet” är det till omfånget största läraravtalet på den privata sektorn.

– Ska arbetsgivare klara sig i kampen om tillgång på legitimerade och yrkesskickliga lärare på kort och lång sikt, räcker det inte med en nödvändig, fortsatt, uppvärdering av lärarlöner. Arbetsmiljön och arbetsbelastningen måste också hanteras bättre. Det ger detta avtal förutsättningar för, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. 

Avtalet är sifferlöst och ska enligt Almega bygga på lokal lönebildning, vilket innebär att lönerna sätts utifrån varje företags särskilda förutsättningar utan centralt fastställda nivåer. Lönen ska vara individuell och differentierad utifrån medarbetarnas prestationer.

 Det är bra att vi kunnat enas om ett långt avtal som bygger på lokal lönebildning och ger parterna tid att utveckla avtalet. Vi har också kommit överens om hur vi ska tillämpa turordningsreglerna vid neddragning av personal vilket är väldigt positivt säger Linn Bentley, som ansvarat för förhandlingarna på Almega i ett pressmeddelande.

En annan nyhet i avtalet är att ett statistikavtal ska vara på plats 1 juni 2019. Idag finns ingen överenskommelse mellan parterna om att redovisa löner men med avtalet kommer det bli enklare att följa upp hur lönerna utvecklar sig.

– Det är bra att vi får avtalet med Almega på plats och kan fortsätta fokusera på arbetet med att uppvärdera lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas löner och arbetsvillkor, säger Åsa Fahlén och tillägger.

– Vi måste locka människor till läraryrket och då gäller det att skapa arbetsförhållanden som minskar på stressen och ger förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv. Förutom satsningar på löner behöver vi se satsningar på bättre arbetsvillkor så att vi får mer tid för varje elev och möjlighet att utveckla kvalitén i undervisningen, säger Åsa Fahlén.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har också slutit ett nytt avtal med Arbetsgivarorganisationen KFS som organiserar ”kommunnära” arbetsgivare som driver verksamhet i bolagsform. Det handlar om ett femtiotal företag som driver fristående skolor.

Kommentera