violence2017
Ordning

”Öka lärarnas befogenheter att ingripa”

Var sjätte svensk femtonåring känner sig mobbad i skolan, och var femte känner sig ensam, visar en ny rapport från Skolverket. Sämst mår de elever som kommer från socioekonomiskt utsatta hem.

Om rapporten

Som en del av PISA 2015 besvarade eleverna en enkät. Totalt deltog cirka 540 000 15-åringar från 72 länder eller regioner, inklusive alla 35 OECD-länder. I Sverige deltog knappt 5 500 elever från 202 skolor.

Läs rapporten som pdf

Sverige är ett av de länder där elevernas upplevelse av tillhörighet i skolan minskat mest sedan 2003 enligt rapporten, som innehåller enkätsvar från PISA 2015.

– Alla elever har rätt att må bra och känna sig trygga. Vi ser ett tydligt samband att elever som mår bra i skolan når högre resultat på PISA-provet. Skolorna behöver arbeta mer systematiskt med trygghet, studiero och inkludering. Vi kan ge mycket stöd i det arbetet, säger Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket.

Att ungefär var sjätte svensk elev utsätts för återkommande mobbning stämmer överens med genomsnittet i OECD. På samma sätt går mönstret igen i de flesta OECD-länder att socioekonomiskt svaga utsätts mer. Det totala resultatet har minskat sedan 2003 inom OECD, men Sverige sticker ut som ett land där tappet är större än genomsnittet.

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall tror att en anledning till tappet är att lärarna inte får tillräckligt med stöd, och att det finns oklarheter kring deras befogenheter att ingripa i stökiga situationer.

– Man vet att trygghet och goda relationer ger bättre resultat. Samtidigt är lärare är osäkra på vad man får och vad man ska göra. Vi vill att man ska se över var i lagen man kan öka lärarnas befogenheter, och även klargöra de befogenheterna. Många lärare har dålig kunskap om den anmälningsplikt de har när de misstänker att en elev far illa. Det måste vi verkligen ta på allvar, säger hon.

Flickor trivs något sämre än pojkar enligt studien, men den stora skillnaden är mellan elever med olika socioekonomisk tillhörighet, och mellan inrikes respektive utrikes födda.  Bland eleverna som kommer från gynnade hem uppger 26 procent att de inte känner sig hemma i skolan. Motsvarande andel bland de minst socioekonomiskt gynnade eleverna är 35 procent. Samma skillnader syns mellan olika skolor som präglas av elevernas socioekonomiska bakgrund.

Camilla Waltersson Grönvall tycker att inte att regeringen gör tillräckligt för att lösa problemet med skolor i utsatta områden som dras med otrygghet och bristfälliga studieresultat.

– Skolans kompensatoriska uppdrag måste tas på allvar. Sverige sticker ut som det land som inte använder de skickligaste lärarna där de behövs mest. Vi vill ge dubbla försteläraralöner till förstelärare som jobbar i de områdena.

Kommentera