panelen_cirklar_ny_speciallarare_pedagog_utan_flarp

Ulrica Hedencrona, Mariann Lindberg, Helen Hillby och Christine Reuterskiöld deltar i lärarpanelen.

| Foto: Privat
Panelen

Panelen: Så tycker lärare i tre aktuella frågor

Samarbete mellan speciallärare och lärare, aktuella skolfrågor och corona – fyra speciallärare/pedagoger svarar på tre heta frågor.

Lärarna i Panelen

Ulrica Hedencrona, Specialpedagog/SEN, svenska, engelska och franska IHGR, Göteborg.

Mariann Lindberg, Speciallärare matematik Parkskolan, åk 7–9, Östersund.

Helen Hillby, Speciallärare, Östra Stenhagenskolan, Uppsala.

Christine Reuterskiöld, Specialpedagogisk kontakt, Komvux Malmö – enheten Peda­gogisk stödorganisation, Malmö.

Vad krävs för att samarbetet mellan lärare och speciallärare ska fungera?

Ulrica Hedencrona: För att samarbeta krävs tät och kontinuerlig kontakt. Elevhälso­teamet sitter ofta isolerade från lärarna. När jag flyttade in i lärar­nas arbetsrum har det blivit tyd­ligt att ärenden hanteras snabb­are. Jag får ofta direkt information från lärarna och kan då gå in och göra de insatser som krävs i ett tidigare skede.

Mariann Lindberg: Det viktigaste är att man kom­municerar kontinuerligt, genom samtal och nödvändig dokumen­tation. Man behöver vara överens om och klargöra för varandra vad som ska göras och vem som gör vad. Vi skulle behöva ha mer tid på skolan då vi inte har undervis­ning.

Helen Hillby: För att samarbetet mellan lära­re och speciallärare ska fungera krävs det att man kan prata öppet om vilka förväntningar man har på varandra. Det måste också vara tydligt i organisationen vem som ansvarar för vad. Då finns förutsättningar för ett gott sam­arbete där man har respekt för varandras profession.

Christine Reuterskiöld: Olika forum för möten, samtal och lärande av varandra. Struktu­rer och avsatt tid organisatoriskt. Elevernas lärande och möjlighe­ten att nå målen är vårt gemen­samma arbete tillsammans. Samsyn kring olika begrepp så att vi förstår varandra. Exempel på forum: studieverkstäderna med inkluderat skoldatatek (Tekno­ teket).

Synen på under­visning ofta är förlegad i media

Vilken skolfråga borde få större medialt utrymme anser du?

Ulrica Hedencrona: Jag tycker att synen på under­visning ofta är förlegad i media, läraryrket definieras ofta med kunskapsförmedling. Att arbeta som lärare är både komplext och dynamiskt. Elever i dag har direkt tillgång till fakta vilket kräver för­medling av källkritik, samt förstå­else kring, och hur, fakta ska han­teras.

Mariann Lindberg: Det faktum att vi i skolan, i mycket större utsträckning, skulle kunna motverka och förhindra ett stort samhällsproblem – utanför­skap. Vi vet vad vi behöver göra: ge varje elev mer vuxentid för samtal, handledning, undervisning och stöd. Om vi vore fler – lärare, elevhälsopersonal, skolvärdar etc. – skulle många fler elever lyckas i skolan.

Helen Hillby: Alla elevers rätt till likvärdig utbildning och lärares förutsätt­ningar att ge alla elever det var och en behöver.

Christine Reuterskiöld: Hur ska vi få fler att vilja utbil­da sig till lärare? I år har skolfor­men Särskild utbildning för vuxna upphört och är nu Komvux för särskild utbildning – mer informa­tion och goda exempel.

Eleverna är mer bekväma i sin hemmiljö och har lättare att kommunicera

Arbetar du mer digitalt under coronakrisen?

Ulrica Hedencrona: Coronakrisen har lett till ett mer digitalt arbete då de kommu­nala skolorna i Göteborg inte får ha samtliga elever på plats samti­digt. Mina digitala samtal funge­rar i vissa fall bra. Eleverna är mer bekväma i sin hemmiljö och har lättare att kommunicera. Det komplicerade ligger i arbetet med elevers konkreta material eller vid grupparbete.

Mariann Lindberg: Ja, de flesta möten med kolle­gor på andra enheter sker digitalt nu, likaså möten med vårdnads­havare. Det fungerar oftast bra, men är ibland svårare när det behövs tolk.

Helen Hillby: Jag arbetar mer digitalt nu än tidigare. Det fungerar ofta bra att till exempel möta föräldrar och kollegor i digitala möten. Mycket av det kommer säkert att fortsät­ta efter att pandemin är över. I vissa fall kan digitala möten dock inte ersätta de fysiska.

Christine Reuterskiöld: Ja, både med kollegor och elev­er. Under hösten har vi haft en kombination av arbete på skolan och digitalt. Studieverkstaden finns även digitalt. Via den får eleverna kontakt med speciallärare eller specialpedagog, via video­ eller mobilsamtal. De får även erbju­danden om digitala workshops i t.ex. talsyntes, tips i studieteknik, instruktionsfilmer, tips, med mera.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm