Skollagen

”Politikerbesök handlar om utbildning – inte opinionsbildning”

Regeringens utredare föreslår att regler för hur skolor får bjuda in politiska partier förs in i skollagen.
– Bra att de förtydligar vad som gäller, säger SO-läraren Nicklas Mörk.

Utredningens förslag till ny paragraf

”5 a §

När företrädare för en skolenhet bjuder in politiska partier för att medverka i utbildningen får antalet partier begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i kommun eller Europaparlamentet.

Politiska partier får också bjudas in utifrån ett annat urval än som anges i första stycket, om urvalet sker på annan objektiv grund. Om politiska partier har bjudits in, ska eleverna som ett led i utbildningen ges möjlighet att på lämpligt sätt få ta del av information också från andra politiska partier som har anmält intresse av att få medverka.”

Den statliga utredningen ”Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget” föreslår att en ny paragraf läggs till i skollagen för att klargöra vilka faktorer som ska få spela in i urvalet. I paragrafen slås fast att skolan har rätt att begränsa antalet partier som bjuds in, men att ett objektivt urval måste ligga till grund för beslutet. Exempelvis kan gränsen dras vid alla riksdagspartier, eller alla som sitter i kommunfullmäktige.

Nicklas Mörk, grundskollärare i SO, religion och matematik har läst utredningen och välkomnar förtydligandet.

– Jag har personligen inte upplevt att det varit problematiskt tidigare. Men vissa skolor har ju tvekat till att bjuda in partier för att de inte känns sig säkra på vad som gäller, och det är ju inte bra. Det är en del av skolans demokratiska uppdrag att bjuda in politiker, säger han.

När utredningen tillsattes i samband med riksdagsvalet i september 2014 hade röster framförts i debatten som ifrågasatte att antidemokratiska och rasistiska partier skulle släppas in i skolorna. Där blir det ingen skillnad med det nya förslaget. Sakinnehållet i ett partiprogram ska inte påverka beslutet om ett parti ska få delta i debatter i skolan eller inte.

– Svårigheten med var man ska dra gränsen mellan vilka åsikter som är ok att uttrycka och vilka som inte är ok att uttrycka finns ju kvar. Men sådant är svårt att lagstifta bort, och vi ska nog inte försöka heller, säger Nicklas Mörk.

Även åsikter som strider mot skolans egen värdegrund ska få komma fram. Skulle det däremot vara så illa att någon genom ett uttalande bryter mot lagen har skolan skyldighet att ingripa.

– Det krävs ju att representanterna för skolan är aktiva och styr debatten. En annan sak som inte står i själva lagen men som finns med i förarbetet är att vi alltid ska sätta eleven främst. Det synsättet måste ju skolan delge de som kommer på besök – att vara varsamma med eleverna. Politikerbesök handlar om utbildning, inte opinionsbildning.

Förslaget kan träda i kraft den 1 juli 2017.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm