amnet_svenska

Anna Kaya, samverksansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Bilden är ett montage.

Språk

Regeringen ser över svenskämnena – ska bli mer rättvist

Alltför många elever får inte den undervisning i svenska språket som de behöver. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att göra en bred översyn av svenskämnena.
– Det här är oerhört efterlängtat och viktigt, säger Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Uppdraget innebär att Skolverket ska se över ämnena svenska som andraspråk och svenska samt föreslå de förändringar som krävs för att alla elever ska nå goda kunskaper i språket. Regeringen kommer därefter att ta ställning till Skolverkets förslag.

– För att klara sig bra i Sverige, för att kunna studera vidare och få ett bra jobb, måste man behärska svenska. Jag vill att alla elever ska mötas av höga förväntningar och krav och lära sig svenska i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström till TT.

Anna Kaya undervisar i svenska som andraspråk och arbetar som samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. Hon menar att översynen inte kommer en dag försent.

– Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk har under fler år, om och om igen, påtalat vilka problem vi har med våra två svenskämnen och med likvärdigheten.

– Det handlar dels om att många elever inte får undervisning i svenska som andraspråk anpassat till elevernas behov, särskilt nyanlända elever som ska lära sig svenska som ett nytt språk. Men också om dålig måluppfyllelse samt elever och föräldrar som anser sig vara segregerade och exkluderade, säger Anna Kaya.

I ett pressmeddelande från regeringen står att läsa att flera rapporter visar att dagens svenskundervisning inte fungerar tillräckligt bra. Det finns kvalitetsproblem i ämnet svenska som andraspråk och bristen på utbildade lärare är ett stort problem. Det råder också otydlighet kring vilka elever som ska läsa ämnet svenska som andraspråk. Därtill är kurs- och ämnesplanerna inte utformade för undervisning av nybörjare i svenska språket.  

Skolinspektionen har undersökt undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7–9 med anledning av att de låga resultaten och att det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. Rapporten visar att det på flertalet skolor finns svagheter i rektors ledning och utveckling av ämnet – samt att flera skolor har hög kvalitet i undervisningen men att den på mer än hälften behöver utvecklas.

– Vi kan se att elever bara får svenska som andraspråk ”på pappret”, det vill säga rektor fattar beslut om att elever behöver undervisning i svenska som andraspråk men sedan får eleverna ändå undervisning i ämnet svenska av svensklärare, som sedan sätter betyg enligt en annan kursplan som de undervisar utifrån. Det här går helt emot skolans styrdokument och är varken rättssäkert eller likvärdigt, säger Anna Kaya.

Om problemen inte åtgärdas kan det få flera konsekvenser. Den största risken, enligt Anna Kaya, är att eleverna inte får den undervisning som de har rätt till. En annan är att lärarstudenter inte får tillräckligt med kunskap att ta med sig ut i klassrummen.

– Att studenter på lärarutbildningen inte ens kan välja ämnet svenska som andraspråk om de ska bli lärare på lågstadiet eller mellanstadiet är ett stort problem. Det gör att nyexaminerade lärare sedan kommer ut i klassrummen utan att veta hur de ska undervisa de elever som har annat modersmål än svenska.

För att översynen, som ska redovisas av Skolverket senast den 15 december nästa år, ska få önskad effekt poängterar Anna Kaya vikten av att granska på djupet.

– Det är klart att det finns många fallgropar när det kommer till en sådan här bred översyn. Men jag antar att regeringen ändå har förstått att det här inte kan åtgärdas med några enkla och snabba lösningar, utan man behöver vända och vrida på alla stenar för att hitta samtliga problem och utvecklingsområden, säger hon.  

Att Skolverket även ska se över ämnet svenska beror på att båda svenskämnena måste ses som en helhet, förklarar Anna Ekström till TT.

– Ämnet svenska ska ju fungera även för elever som talat svenska hela sitt liv, även om de talar ett annat språk hemma vid köksbordet.

I en rapport från Skolverket framgår att en del elever som skulle behöva läsa svenska som andraspråk i stället får läsa svenska eftersom det saknas behöriga lärare på skolan. Bristen på lärare är dock inget som Skolverkets översyn i sig inte kan åtgärda, medger Anna Ekström.

– Det problemet måste lösas genom att fortsätta satsningarna på att lärare får kompetensutveckling, säger utbildningsministern till TT.

Kommentera