Skolekonomi

Regeringen utreder skolredovisning

Regeringen tillsätter en utredning som ska kartlägga hur skolor budgeterar och redovisar sin ekonomi med syftet att ge möjlighet till jämförelse av skolors ekonomi.

Nicholas Prigorowsky har fått i uppdrag att undersöka skolors ekonomiska redovisning. Han ska bland annat kartlägga och analysera huvudmännens principer för fördelning av resurser till skolenheter och hur de redovisar sina kostnader och intäkter.

Utredningen ska även innehålla förslag på hur huvudmännen ska redovisa ekonomisk information på skolenhetsnivå. Den ska också se över behovet av ändrade bestämmelser för fristående resursskolor och bidragshanteringen för fristående skolor.

1 juni ska utredningen vara klar.

Kommentera