elev_studerar_ensam_specialpedagogik
Forskning

Särskilt stöd vanligast utanför klassrummet

Specialpedagogiskt stöd ges oftast utanför ordinarie undervisning på landets gymnasieskolor. Det skapar utanförskap, menar forskaren Joacim Ramberg.

Fakta

Läs hela avhandlingen här.

Joacim Ramberg, Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, har undersökt det specialpedagogiska stödet på landets alla gymnasieskolor.

Studien visar att det är vanligast att specialpedagogiskt stöd erbjuds utanför gymnasieelevernas ordinarie undervisning.

– Det kan vara problematiskt att skolor väljer att flytta elever i behov av särskilt stöd från deras ordinarie sociala sammanhang. Dessa elever får inte samma möjligheter att delta i och påverka skolvardagen, säger Joacim Ramberg i ett pressmeddelande.

Resultaten i avhandlingen visar dessutom att i fyra av tio gymnasieskolor delas eleverna upp i olika nivågrupper i vissa ämnen – vanligast förekommande är det i svenska, engelska och matematik. Det kan leda till en dubbel sortering av eleverna, menar Joacim Ramberg.

– De skolor som tillämpar nivågruppering allra mest är de med låga genomsnittliga betyg och som också ger mycket specialpedagogiskt stöd. Det skapar en dubbel differentiering av eleverna. Först är de förvisade till vissa skolor för att de har låga betyg. Sedan blir de ytterligare uppdelade eftersom dessa skolor i högre utsträckning använder nivågruppering, säger han i ett pressmeddelande.

Tillgången till specialpedagogiskt stöd skiljer sig mycket mellan fristående och kommunala gymnasieskolor, visar avhandlingen. Chansen är hela åtta gånger så stor att en kommunal gymnasieskola har specialpedagog än att en fristående har det.

– Utifrån ett likvärdighetsperspektiv är det väldigt anmärkningsvärt. Det skapar en tydlig uppdelning mellan skolorna och begränsar många elevers möjligheter att få samma stöd på olika skolor, säger Joacim Ramberg i ett pressmeddelande.

Han påpekar avslutningsvis att det i nya skollagen, som kommit sedan undersökningen gjordes, tydligt framgår att skolorna ska ha specialpedagogiskt kompetens. Men han frågar sig om det sedan dess anställts fler specialpedagoger och speciallärare och uppmanar till uppföljning. 

Undersökningen genomfördes 2010–2011 och Joacim Ramberg disputerade med avhandlingen den 29 maj.

Kommentera