Lagskärpning

Skärpning i diskrimineringslagen ger elever stärkt skydd

Från och med årsskiftet är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Det nya tillägget i lagen kan komma att göra skillnad för personer med funktionsnedsättningar som upplever hinder i sin vardag, exempelvis i skolan.

Den nya diskrimineringslagen

Bristande tillgänglighet blir en ny form av diskriminering. Sedan tidigare finns följande former av diskriminering i lagstiftningen: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera.

Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att ”skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”.

Begreppet tillgänglighet innefattar stöd eller personlig service, information och kommunikation samt den fysiska miljön.

Källa: Skolverket

– Jag hoppas att skärpningen av diskrimineringslagen kommer att innebära att det blir ett utökat arbete i skolan vad gäller tillgänglighet. Och att stödfunktioner och lokaler blir mer tillgängliga, säger Paula Halberg som arbetar med funktionshindersfrågor på Skolverket.

Man kan som huvudman inte längre avstå från att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet utan att riskera negativa påföljder, tillägger hon.

Exakt vad en skola behöver göra för att inte göra sig skyldig till diskriminering i form av bristande tillgänglighet går inte att punkta upp. Det måste avgöras från fall till fall. Men inom skolans område handlar tillgänglighet till exempel om stöd i undervisningen, hjälpmedel, och lokaler som är anpassade till alla elever.

Paula Hallberg berättar att Diskrimineringsombudsmannen (DO) har förutsett tre huvudpunkter för vad diskrimineringen kan handla om.

Stöd eller personlig service, till exempel stöd i skolundervisning.

Tillgänglig information och kommunikation, till exempel att information ska kunna ges med större teckenstorlek eller att få något inläst på cd-skiva.

Åtgärder i den fysiska miljön, till exempel utjämning av trösklar, montering av kontrastmarkeringar vid nivåskillnader: markera översta trappsteget med vit färg, omplacering av starkt doftande produkter. Det kan också gälla transporter.  

Elever med funktionsnedsättningar som upplever att tillgängligheten brister kan anmäla det till DO.

Vad kan den nya lagen leda till?

– Det kommer bli en bättre, tillgängligare skola och elevernas rättigheter stärks. Bristande tillgänglighet är en ny form av diskriminering som inte varit lagfäst tidigare. Nu finns det möjlighet för DO att pröva det här och det kan leda till ersättning för eleven. Jag tror att det kan bli en annan standard och en annan höjd på arbetet med frågorna.

Tips

Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning hittar du här
 

Kommentera