Budgetsatsning

SKL: Bra, men inte tillräckligt

En välkommen höjning men mer behöver göras. Så kommenterar Roy Melchert på SKL att regeringen vill höja schablonersättningen till kommuner för asylsökande barn. 

Idébank

SKL har samlat material som är relevant för dem som tar emot nyanlända elever.

SKL har även samlat kontaktuppgifter till ett antal kommuner som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter kring mottagande av nyanlända elever. Läs mer här

När regeringen i veckan presenterade sina kommande budgetsatsningar för skolan var ett av förslagen en höjning av den schablonersättning som kommunerna får för asylsökande barns skolgång.

Höjningen är på 50 procent och enligt regeringen ska den ersättning kommunerna får användas till ”introduktion i grundskola, gymnasieskola, förskola eller fritidshem för de behov som huvudmännen bedömer är nödvändiga för att förenkla integrationen av asylsökande barn”.

Roy Melchert, chef för Utbildningssektionen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), säger att det är en välkommen satsning men att den förmodligen skulle behöva vara ännu större.

– Vi har påpekat länge att ersättningen för asylsökande barns skolgång varit för låg. När man införde ersättningen var det långt färre asylsökande än idag och man trodde inte att det skulle innebära så många merkostnader. Men det har ändrats och nu klarar inte systemet av att täcka kostnaderna. Man har till exempel behövt starta nya klasser och ha fler lokaler och det täcker inte bidraget, säger han. 

– Men det är en jättebra satsning och ett steg helt i rätt riktning. Men vi ser att det fortfarande behövs mer för att täcka alla kostnader som kommunerna har.

Vad är det pengarna ska täcka?

– Vi har två grupper av barn, asylsökande barn och nyanlända barn med uppehållstillstånd. Ersättningen för asylsökande barn ska täcka både ordinarie kostnader samt de merkostnader det innebär att ha nyanlända elever.

När det gäller barn med uppehållstillstånd så har kommunerna precis samma ansvar som för alla andra barn.

– Däremot får kommunen pengar för vissa merkostnader som är förknippade med att vara nyanländ som modersmålsundervisning och studiehandledning till exempel, säger Roy Melchert. 

Skulle även det extra stöd som kommunerna får för att möta nyanlända elevers behov behöva höjas?

– Det verkar så. Det är svårt att följa kommunens kostnader men de signaler vi får från våra medlemmar säger att asyl- och flyktingmottagande är underfinansierat. Man ska komma ihåg att de här är ett statligt åtagande och att vi har en överenskommelse med staten sedan länge om att staten också ska betala.

Klarar kommunerna att möta de behov som finns?

– Min bild är att kommunerna är väldigt innovativa när det gäller att möta de utmaningar det innebär att ha ett asyl- och flyktingmottagande. Det finns en stor vilja och ambition att göra ett bra jobb och vi får en hel del frågor från medlemmarna om hur de kan göra. ”Vi vill göra det här men vi behöver tips på hur man ska göra.” Så min bild är att man gör ett mycket bra arbete i bemärkelsen att man verkligen gör vad man kan. 

Kommentera