klassrum_utan_assistenter1
Debatt

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt. ”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Den svenska skolan står inför stora utmaningar och innehållet i regeringens höstbudget ingav begränsade förhoppningar om en bättre ekonomi för skolan. Det råder till exempel en akut lärarbrist och det planeras för ytterligare nedskärningar i skolan ute i många kommuner.

Även om resultaten från Pisa-undersökningen, som presenteras i december, skulle visa att Sverige har stärkt sin ställning gentemot andra länder, kommer ett sådant resultat inte att tillföra mer resurser till skolan. Är resultatet bra visar det att skolan utför sitt uppdrag med nuvarande resurser. Är resultatet detsamma, eller sämre än tidigare, finns risken att det ställs nya krav på att lösa problemen i skolan först, innan nya resurser skjuts till. Även om personal inom skolan arbetar ännu hårdare och lyckas med att få fler elever att nå kunskapsmålen, ger det ingen garanti för ökade resurser till skolan. 

För att skolan ska prioriteras ekonomiskt behöver den först påvisa att den bidrar med ett ännu större värde för samhället än idag. Det handlar inte om att springa snabbare på samma väg som idag utan vi behöver först stanna upp och fundera på om vi ens är på rätt väg. För att öka resurserna till skolan behöver vi fråga oss: Hur kan skolan på bästa sätt generera så högt värde som möjligt för oss individer och för vårt samhälle?

Om fler elever når kunskapsmålen enligt vår nuvarande plan för den svenska grundskolan, innebär det att vi ökar samhällets intäkter och att vi minskar våra kostnader? Om svaret är nej på den frågan så kommer vår nuvarande plan aldrig locka mer resurser till skolan. 

Aktörerna i den svenska grundskolan behöver presentera en vision för vart skolan är på väg, hur den kan bidra i ännu högre grad till vårt samhälle och vilket positivt ekonomiskt utfall som då kan förväntas. En tydlig plan för hur samhället i större utsträckning får ekonomisk utväxling av skolan kommer att bli svår att motstå för de inom stat och kommun som försöker få ihop sina budgetar.

Från min horisont behöver en sådan vision utgå från den enskilda elevens välmående. Det kräver ett ännu starkare fokus på att bekräfta varje enskild elev i skolan, något som det redan finns ett stort stöd för hos de som arbetar där. Vi behöver integrera bekräftelse av eleven i läroplanen på ett sätt som gör att det genomsyrar utbildningen under alla år och så många moment som möjligt i skolan.  Välmående elever lär sig mer, presterar bättre och har större möjligheter att förverkliga sina drömmar, samtidigt som de förbrukar mindre av samhällets resurser. Mer välmående individer kommer på sikt att generera större intäkter och minska kostnaderna för samhället.

Pontus Edenberg.
Pontus Edenberg.

Vi behöver också i större utsträckning hitta långsiktiga lösningar på dagens utmaningar i skolan, som till exempel lärarbristen. Alla potentiella lärare i landet passerar redan genom vårt skolsystem under minst tretton år av sitt liv. Vi bör kunna bygga in en stimulans för eleverna att vilja hjälpa andra individer att växa och utvecklas, och därmed i större utsträckning vilja bli lärare. Det skulle rätt utfört kunna öka konkurrensen om platserna på lärarutbildningarna istället för att som idag öka kostnaderna eller släppa in fler obehöriga lärare i skolan.

En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar.

Pontus Edenberg, författare till ”Skolans större roll i samhället – Ett kärleksfullt förslag”

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm