ARCTISTIC / Photo: Nicklas Gustafsson
Friskolor

”Skolan riskerar bli mer likriktad”

Allt färre idéburna friskolor ansöker om att få starta. Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna Skolors Riksförbund, menar att mångfalden i skolan är på väg att utarmas. 

Ansökningarna till Skolinspektionen om att få starta fristående skolor har minskat under de senaste åren. 44 nya skolor fick klarttecken att starta inför höstterminen 2015. Inför läsåret 2016/2016 är intresset det lägsta på tio år, enligt Skolinspektionen.

Både de vinstdrivande skolorna och de idéburna minskar men de sistnämnda minskar mest och förlorar i andelar jämfört med de vinstdrivande skolorna.

Det väcker oro hos Idéburna Skolors Riksförbund. Inför läsåret 2015/2016 mottogs 62 ansökningar om nyetableringar eller utökningar av idéburna skolor och inför läsåret 2016/2017 har 40 ansökningar mottagits. Om utvecklingen fortsätter i samma takt skulle ansökningarna om att få starta idéburna skolor upphöra om två år, skriver förbundet på sin hemsida.

Håkan Wiclander, ordförande i organisationen, säger att en grundhållning för dem är att försvara möjligheten att erbjuda eleverna mångfald.

– De ursprungliga motiven till friskolereformen var just att få en större mångfald, både vad gäller pedagogik och vilka aktörer som driver skolan.

Nu är risken att utvecklingen går åt motsatt håll, menar han.

– Vi har fått en marknadssituation där man tjänar på att vara stor. Man kan helt enkelt vara säker på en viss avkastning om man är tillräckligt stor vilket driver på utvecklingen mot stora koncerner och det står i direkt motsättning till intentionen och vi får en större likriktning.

Dessutom har kraven på den som driver skolor höjts.

– Det är förstås bra att man vill säkra kvaliteten men risken är att vissa krav är svåra att uppfylla för ett litet personalkooperativ till exempel, vilket leder till att den typen av alternativ trängs bort. Det har blivit svårare för små alternativa skolor att överleva.

Nu hoppas Håkan Wiclander på politikerna och Välfärdsutredningen och att den ska resultera i förbättringar för de idéburna skolorna.

– Politiskt kan man göra mycket för att stimulera de icke vinstrivande skolorna. Man måste titta på vilka hinder som möter dem som vill starta en idéburen skola idag. Staten skulle till exempel kunna jobba med startfonder eftersom våra skolor oftast har det svårast vid uppstart, man skulle kunna tänka sig någon typ av stöd här. Annars blir det bara de redan etablerade som kan fortsätta växa, säger han.

Kommentera