Forskning

Skolan ser inte unga tjejers problem

Unga flickor med en svår livssituation får inte den förståelse de önskar från skolan, enligt en ny avhandling från Umeå universitet. I den berättar ett antal flickor om att skolan inte tog mobbing eller skolsvårigheter på allvar. De blev betraktade som problem. Resultatet blev att flickorna skolkade eller slutade i skolan.

Anneli Nielsen, examinerad idrottslärare, specialpedagog och doktorand på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt vid Genusforskarskolan vid Umeå universitet, har i sin avhandling ”Ett liv i olika världar”, undersökt unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser i och utanför skolan. Avhandlingen bygger på intervjuer med tio unga kvinnor vid flera tillfällen. Vid den första intervjun var kvinnorna mellan 16 och 20 år. Hälften av dem träffade Anneli Nielsen på ett av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem och den andra hälften kom hon i kontakt med genom en av Fryshusets tjejgrupps-verksamheter.

I avhandlingen framgår det att kvinnorna upplevde att de sällan mötte någon förståelse från skolan för sin livssituation. Ingen ingrep när de hade det svårt och var utanför i skolan, blev mobbade eller upplevde skolsvårigheter. Inte heller svårigheter utanför skolan uppmärksammades. Skolan valde i stället att fokusera på flickorna som ett problem. Flera berättar att de valde att lämna skolan under högstadietiden i ett försök att undkomma misslyckanden och de stigmatiserande roller de tilldelades eller tvingades spela. Andra uppger att de började skolka. De menar också att de upplevde att skolans personal riktade sin uppmärksamhet mot deras fel och brister i stället för att visa förståelse för hur det i själva verket hade det.

– Den ensidiga uppmärksamheten mot de unga kvinnornas brister och fel och frånvaron av förståelse för deras tillvaro förstärkte en känsla av annorlundaskap och formade ett utanförskap som från början var påtvingat men till slut blev självvalt. Skolkandet och självexkluderingen var ett sätt för dem att göra motstånd mot den normstyrda och begränsade tillvaro som formades i deras skola. Det medförde i en förlängning att de inte fick fullständiga betyg, säger Anneli Nielsen i ett pressmeddelande.

Svåra livshändelser har påverkat kvinnornas möjligheter och livskvalitet. De berättar om föräldrars missbruk, våld och om samhällets ingripanden i deras familjer. När det gäller skolan berättar de om upplevelser av att vara utanför och att inte passa in. Upplevelserna är ofta knutna till mobbning, skolsvårigheter och till att de lever ett familjeliv som betraktas som annorlunda av båda skola och dem själva.

– Min studie visar att händelser i livet, i eller utanför skolan överlappar varandra och ger varandra betydelse, både för stunden och i ett längre livsperspektiv. Det är svårt att förstå betydelsen av händelser i skolan utan att samtidigt förstå vad som händer i livet utanför, säger Anneli Nielsen.

Kommentera