anna_moller_utan_flarp

Det är viktigt hur man motiverar och informerar elever eftersom lovskola är frivillig, säger Anna Möller.

| Foto: Shutterstock, privat.
Lovskola

Skolinspektionen kartlägger lovskolan under pandemin

Skolinspektionen har under sommaren kartlagt skolhuvudmännens arbete då coronapandemin befarats medföra högre tryck på lovskolan.  
– En utmaning kan vara att motivera elever att delta, säger Anna Möller, verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen.

Efter regeringens beslut att utöka statsbidraget för att ge fler elever möjlighet att delta i lovskola har Skolinspektionen initierat en kartläggning av skolhuvudmännens arbete. Det som undersökts är organisering av lovskola, erbjudanden till eleverna och arbetet med att utveckla verksamheten. Även frågor gällande organiseringen av prövning efter lovskola har kartlagts. 

Under två veckor i juli intervjuades företrädare för 66 skolhuvudmän, hälften enskilda och hälften offentliga. Anna Möller, verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen understryker dock att det inte är en granskning av huvudmännens arbete.

– Det är en kartläggning men vi har inte gjort några kvalitetsbedömningar av huvudmännens arbete utan beskrivningar av verksamheten och huvudmännens uppfattningar i olika frågor, säger hon.

Anna Möller menar att deras erfarenheter av lovskola har belyst viktiga aspekter och med rapporten vill Skolinspektionen sprida goda exempel på hur utmaningar kan hanteras. 

– Det är viktigt hur man motiverar och informerar elever eftersom lovskola är frivillig. Vi ser att det finns utmaningar, exempelvis att få elever till lovskola under sommarlov. Därför ville vi få in erfarenheter och exempel på arbetssätt från huvudmännen i de olika frågorna och sprida det vidare, säger Anna Möller.

Lovskolan på andra lov än sommaren, såsom jul, sport och påsklov motiverar både lärare och elever.

Det är enligt rapporten viktigt att tidigt identifiera de elever som är i behov av lovskola. På så sätt har de kunnat skräddarsy personliga erbjudanden för att skapa motivation.

– Det finns exempel på att studie- och yrkesvägledare har haft en viktig roll för att få elever att komma till lovskolan. Även att låta eleven tillsammans med sin ordinarie lärare planera arbetet. Eleverna blir också mer motiverade av att vara med och påverka sin skolgång genom att exempelvis anpassa schemats start och sluttid, säger Anna Möller. 

Kartläggningen visar också att huvudmän tycker att det ger bättre förutsättningar för elever att gå på lovskola i sin egen skolas lokaler än att samla lovskolan till en eller ett par skolenheter.
  
– Huvudmän beskriver att det ger trygghet för eleverna när de går på den egna skolenheten. Vi har också fått höra exempel på att grundskoleelever fått använda gymnasieskolans lokaler och att det motiverar eleverna till deras övergång till gymnasiet, säger Anna Möller. 

Huvudmännen har även undersökt hur man organiserat, bemannat och motiverat lärare att undervisa i lovskola. 

– Att anordna lovskolan på andra lov än sommaren, såsom jul, sport och påsklov har gett goda resultat då det motiverat både lärare och elever. Även strategier som ekonomisk kompensation eller kompensation i tid har visat sig ge lärarna motivation, säger Anna Möller.

I rapporten lyfts att engagerade och behöriga lärare är en viktig del – men om det är ett problem att hitta behöriga lärare till lovskola finns det delade meningar om.

– Många huvudmän lyfter att få tag på behöriga lärare har fungerat bra. Vissa säger att det finns fler lärare som söker än vad som behövs medan andra säger tvärtom att det är svårt, säger hon.

Kommentera