Regeringsbeslut

Skolsatsning på unga HBTQ-personer

Regeringen har fattat beslut om att ge 1,1 miljoner kronor extra till den pågående utbildningssatsningen för unga hbtq-personer. Målet är att skolan ska bli mer öppen och hälsofrämjande.

Psykisk ohälsa är vanligare bland unga hbtq-personer än andra elever. Orsakerna till det är bland annat att de oftare utsätts för kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering, hot om våld och våld. Unga hbtq-personer uppger även i större utsträckning än andra unga att de upplever känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor.

Nu satsar regeringen mer pengar, 1,1 miljoner kronor, på den skolsatsning som inleddes 2014 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Skolverket. Tillsammans ska de genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för den här gruppen av unga hbtq-personer. Under 2014 utvecklade myndigheten utifrån uppdraget bland annat stödmaterialet ”Öppna skolan – om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet” som kan användas av skolpersonal. Under 2015 ska nu fler utbildningsinsatser genomföras.

– Skolan är en plats som alla måste gå till. Därför behöver vi se till att det är en välkomnande plats för alla. Den här satsningen har redan visat på bra resultat och nu vill vi att den ska kunna nå ut till fler skolor, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunhke i ett pressmeddelande.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic:

– Att alla ungdomar fullföljer gymnasiet är en mycket högt prioriterad fråga. Skolan ska ge det stöd som varje ung person behöver för att må bra, klara sina studier och ta klivet vidare i livet.

HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. 

Kommentera