”Sommarloven vidgar skillnaderna i läsförmåga”

Läsning är nyckeln till så mycket vad gäller inlärning. Vi ser tyvärr att skolresultaten generellt glider neråt på skalorna i diverse internationella mätningar. Centerpartiet jobbar för tidiga insatser, vilket är anledningen till att vi har valt att utöka sommarskolverksamheten i Stockholm. Staden kommer också att satsa på läsinsatser för grundskolebarn under sommarloven. 

Det pågår sedan tidigare en betydelsefull lässatsning i Stockholms kommunala skolor. De skolor som har deltagit aktivt har nått förbättrade resultat. Det som är nytt för 2013 är att Stockholm tar fasta på internationell forskning som säger att skillnaderna mellan barns läsförmåga vidgas under sommarloven. Den elev som har knäckt läskoden och har föräldrar som månar om läsning och biblioteksbesök underhåller och bygger på sina kunskaper under sommarlovet, medan eleven som varken har hittat nyckeln till läsningens ädla konst eller har föräldrar som stöttar honom/henne kunskapsmässigt under längre ledigheter halkar efter och i värsta fall förlorar en stor del av den läsförmåga som eleven har inhämtat under skolåret.

En studie från Kalifornien (Entwisle, Alexander, Olson. 1997) visar att läsförståelsen för barn som har resurssvaga föräldrar minskar eller ligger kvar på samma nivå under de fyra första sommarloven, medan barn som har resursstarka föräldrar utvecklar sin läsförmåga under sommarloven. Det är inte Centerpartiets intention att stoppa den som ligger före, har god stöttning hemifrån eller har det lätt för sig i skolan. I Alliansens Sverige har varje elev rätt att nå sin fulla potential.

Det är min starka övertygelse att god utbildning kan förhindra fattigdom och utanförskap. Duktiga lärare och rektorer jobbar på sitt yttersta för att höja måluppfyllelsen. Men i Skolverkets statistik ser vi att föräldrarnas utbildningsnivå har inverkan på elevernas skolresultat. I ett frihetligt samhälle är tillgången till en likvärdig utbildning en demokratisk rättighet. Därför har skolan ett starkt kompensatoriskt uppdrag, där den som ännu inte är med på tåget måste stöttas med alla till buds stående medel för att kunna lyfta sin kunskapsnivå. En viktig del av detta uppdrag är att verka för att elevers kunskaper inte förtvinar under långa lov. Häri förlitar vi oss till amerikanska undersökningar som visar att vad som händer under sommarloven de första skolåren spelar roll för om man senare tar en examen eller inte. Att komma in på gymnasiet och sedan fullfölja en utbildning är viktigt för framtida självförsörjning och individens hälsa.

Läsforskare i Maryland upptäckte i en studie att två tredjedelar av skillnaderna i måluppfyllelse mellan barn som har stöttning hemma respektive barn som inte stöttas i läsningen kan förklaras med vad som händer under sommarlovet de första skolåren. Det finns exempel på framgångsrika sommarskolor i t ex Pittsburgh där elever deltar i sex veckor i lektioner i matematik, läsning, skrivande och muntliga aktiviteter.

Barn som inte har lärt sig läsa i första klass kan få olika typer av stöttning:

  • Familjen kan få bokcheckar som innebär att de får köpa ett dussin böcker som barnen själva väljer. Detta har genomförts i Florida. Barnen som fick bokcheckarna under sina tre första sommarlov läste bättre än kontrollgruppen som inte hade fått några böcker. Läsförståelsen hos de allra fattigaste barnen som hade fått bokcheckar var högre än hos kontrollbarnen.
  • Lässatsning som genomförs på fritidshemmen under sommarloven. Aktiviteterna måste vara välplanerade och med personal som har kompetens i läs- och skrivutveckling. Sådana sommarskolor har genomförts i Maryland med goda resultat.

När vi satsar på läsningen och på barn som riskerar att halka efter har vi möjlighet att lyfta resultaten för Stockholms elever långsiktigt. Kritikern kanske menar att det är att peka ut vissa barn, men jag hävdar att detta är en satsning på kunskap och frihet för de individer som behöver mest stöttning. Det ska bli intressant att följa utvecklingen hur uppdraget genomförs och att följa resultatutvecklingen. Jag är glad över att Stockholms skolor under 2013 kommer ta klivet framåt tack vare Centerpartiets strävan efter att varje barn lär sig läsa i första klass.

Av Helen Törnqvist, Centerpartiet
Gruppledare Utbildningsnämnden, Stockholm

Kommentera