Debatt

Språkets väg till rättigheter och hälsa

DEBATT Tyvärr finns det en utbredd myt att det är svårt att förmedla kunskaper och information om sexualitet och reproduktion till migranter. Vi har en annan uppfattning. Det skriver Stefan Laack, Per Follin och Anna Glantz, Västra götalandsregionen. 

En förutsättning för att kunna ta ansvar över sin egen sexualitet är att man har tillräcklig kunskap om sex, relationer och reproduktion, och att man känner till sina rättigheter. Det är därför problematiskt att det bland personer som nyligen flyttat till Sverige finns en ojämn kunskapsbas gällande dessa frågor.

Den som är nyanländ till Sverige befinner sig i ett nytt sammanhang och behöver även kunskap om vilken vård, service och rådgivning som finns tillgänglig.

Tyvärr finns det en utbredd myt att det är svårt att förmedla kunskaper och information om sexualitet och reproduktion till migranter, en föreställning som härstammar från att människor från andra länder har en mindre öppen syn på dessa frågor. Vi har en annan uppfattning!

Migranter är en heterogen grupp som det svenska samhället har haft svårt att nå med information. Däremot deltar 95 procent av alla nyanlända i SFI undervisning, vilket gör SFI till den enskilt bästa arenan att nå ut med viktig kunskap till nyanlända.

Mot denna bakgrund startade Kunskapscentrum för Sexuell Hälsa i Västra Götalandsregionen, i samarbete med Pedagogiskt centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund, år 2010 ett projekt för att utbilda SFI-lärare i ämnet Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, SRHR. Projektet erbjuder SFI skolor utbildning, material och lärarhandledning i syfte att de ska föra in dessa frågor i språkundervisningen, samt att pedagoger på SFI ges kunskap om och utvecklar ett professionellt och normmedvetet förhållningssätt till ämnet

En utvärdering som genomförts visar nu på entydigt positiva reaktioner av insatserna. Kunskapsnivån bland eleverna har ökat och efter utbildningen vet de i högre grad vart de ska vända sig för att få hjälp. De uppger även att de har fått tillgång till ett språk som möjliggör att de kan söka vård utan tolk. Utvärderingen pekar även på att utbildningen bidragit till en bättre kännedom i stort om frågor kring sex, relationer och rättigheter.

Utvärderingen visar även på viktiga ”spridningseffekter”. Många av eleverna har efter utbildningen pratat med både vänner, familj och partners om det de lärt sig. Efter utbildningen uttrycker dessutom många elever en besvikelse över att ingen har pratat med dem om detta tidigare.

Den ojämlika tillgången till kunskap, vård och hälsa bidrar till en marginalisering av gruppen nyanlända. Detta är oacceptabelt utifrån ett rättighetsperspektiv, och vi menar därför att alla SFI elever ska garanteras undervisning i SRHR som en del i undervisningen i svenska.

Vi efterlyser nu tydliga direktiv från Skolverket och lokala vuxenutbildningsnämnder som signalerar att denna fråga är viktig. Enskilda skolledare och rektorer behöver mandat för att kunna driva undervisning i SRHR som en obligatorisk del i SFI-undervisningen. Vi kan aldrig lämna över ansvaret på eldsjälar eller på enskilda temapass. Rätten till kunskap och information måste garanteras genom direktiv uppifrån, och genom långsiktiga och hållbara strategier och arbetsmetoder.

/Stefan Laack, Enhetschef Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa & Sexualmedicinskt centrum, Västra Götalandsregionen, Per Follin, Smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen och Anna Glantz, Mödrahälsovårdsöverläkare, Västra Götalandsregionen

Kommentera