fredrik_malmberg_pojke

Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten.

| Foto: SPSM/Mikael Damkier
Debatt

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Debatt Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Pandemin innebär stora påfrestningar för de som jobbar i skola, förskola och fritidshem. Och pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar. Elever som redan innan krisen hade behov av stöd för att klara undervisningen, eller som har problem med den egna motivationen eller stökigt hemma, är helt klart riskgrupper.

Oavsett vilken elev som faller så måste vi fånga. Och ”vi” är inte bara skolan. Liksom många slutit upp för att vårdpersonalen ska klara vårdens utmaningar så måste sektorer, organisationer och myndigheter som finns runt barn och unga och runt skolans personal ta ett kliv fram och fråga: hur kan vi hjälpa skolan?

I slutet av mars skickade Specialpedagogiska skolmyndigheten ut en enkät för att höra hur behoven hos eleverna ser ut nu i krisen. Vi fick in drygt 700 svar på bara ett par dagar från de som jobbar i skolan. Hälften svarade att eleverna har större behov av stöd nu än vanligt och 66 procent bedömde att behovet av stöd ser annorlunda ut nu än vanligt.

När skolorna fick rangordna vad de behöver hjälp med så kom önskemål om pedagogiskt och tekniskt stöd för att klara undervisningen högt upp på listan. Och de önskemålen är lätta att adressera: skolledare, fristående och kommunala skolhuvudmän och skolmyndigheter är de som ska leverera det stödet.

Fler sektorer behöver kliva fram och hjälpa till.

Men skolorna efterfrågade också hjälp att stötta föräldrar i hur de ska orka och kunna hjälpa sina barn när nu stor del av undervisningen har hamnat hemma vid köksborden. Och de efterfrågade teknisk support och stöd för att alla elever ska kunna jobba digitalt hemifrån. Där behöver fler sektorer kliva fram och hjälpa till.

Utan förberedelsetid har tusentals lärare och rektorer kastats ut i ett läge där nya lösningar måste hittas och där en redan tuff börda många gånger blivit tyngre. I det läget vill Specialpedagogiska skolmyndigheten säkerställa att vi ger vårt stöd på bästa sätt. Vi har utökat kapaciteten i vår rådgivningstjänst Fråga en rådgivare dit alla är välkomna att ringa – alla i skolan, liksom skolhuvudmän och vårdnadshavare.

I mitten av april anordnade Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Sveriges kommuner och regioner och Friskolornas riksförbund två webbseminarier där vi bjöd in skolchefer och rektorer att ställa frågor och uttrycka behov de har.

Skolorna efterfrågade hjälp att organisera sig och få resurserna att räcka till för de många mellanvarianter av distans- och klassrumsundervisning som den stora frånvaron av elever i grundskolan kräver. Det fanns oro för de elever i gymnasieskolan som av olika anledningar inte klarar situationen med distansundervisning. Och oro för de elever i grundskolan som inte kan hantera den röriga situation som egen, klasskompisars eller ordinarie lärares höga frånvaro innebär. ”Vi har elever som bara zoomar ut nu när det vanliga klassrummet försvunnit” som en rektor uttryckte det.

De två webbseminarierna går att se i efterhand på spsm.se.

I kristider prövas ledarskapet och kraven är stora på att skolledare ska ge lärarna de förutsättningar de behöver och se till att få loss de resurser som behövs. Här har Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare och Ledarna viktiga roller att fylla och de har förstärkt sin rådgivning nu under pandemin. Vi står redo i vår frågetjänst att bistå skolledare med ett team av rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten som har erfarenhet av skolledarskap.

Vi fortsätter att erbjuda digitalt stöd och rådgivning enskilt till skolor och vi kommer under senvåren att arrangera fler digitala möten och bjuda in skolchefer via de 16 regionala samverkanskontor som vi precis har startat.

Vad mer kan vi göra? Vi vill veta, så hör av er. Vad mer kan andra sektorer göra för att stötta skolan? Den fantastiska uppbackning som vårdens personal har fått borde även finnas för skolans personal. För där måste de starka armarna finnas så att inga barn eller unga faller nu.

Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera