Students and tutor in class
Debatt

”Stärk kvaliteten – högre utbildning måste löna sig”

Debatt ”Sverige lägger varje år många miljarder på den högre utbildningen men regeringens åtgärder för att sänka arbetslösheten utifrån att stärka utbildningssektorn har varit allt för tama”, menar Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning. 

Sverige har en relativt sett hög arbetslöshet trots högkonjunkturen vi befinner oss i, samtidigt som många företag har svårt att få tag i rätt arbetskraft. Kompetensförsörjningen är företagens största tillväxthinder.

Sverige lägger varje år många miljarder på den högre utbildningen och hundratusentals studenter investerar varje år tid och pengar på akademisk utbildning. Regeringens åtgärder för att sänka arbetslösheten utifrån att stärka utbildningssektorn har varit allt för tama. Fler utbildningsplatser har varit det främsta svaret, trots att Sverige redan idag ligger i topp bland de länder som har flest högskoleutbildade i OECD. I kombination med regeringens beskattning av arbete, vilket gjort det mindre lönsamt att utbilda sig, garanterar Sverige sin jumboplats bland länder i OECD där utbildning lönar sig sämst.

Nu är det viktigt att prioritera kvalité, arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens och utbildningars lönsamhet för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Centerpartiet ser därför behov av följande reformer inom utbildningssektorn för en bättre matchning på arbetsmarknaden:

Stärkt kvalité inom högre utbildning

I dag är det allt för många utbildningar som inte lever upp till arbetsmarknadens krav. För en utbildning i världsklass krävs därför att kvaliteten, inte antal godkända studenter, premieras. Den högre utbildningen behöver vara nära kopplad till arbetsmarknaden med exempelvis praktik, samverkansprojekt och arbetsgivares delaktighet i utbildningens utformning. Att erbjuda en användbar utbildning som leder till jobb ska premieras. Det är även helt avgörande med ett bra externt kvalitetssystem för likvärdighet och så god utbildning som möjligt.

En ökad utbildningspremie

Fyra av tio utbildningar lönar sig inte idag enlig OECD. Regeringen har försämrat utbildningspremien i Sverige genom att höja marginalskatterna. Centerpartiet vill precis tvärtom. Vi vill att arbete, utbildning och vidareutbildning ska löna sig. Därför har vi presenterat förslag för att sänka skatten, med fokus på låg- och medelinkomster. Vi vill även sänka marginalskatter för att utbildning ska löna sig bättra.

Möjliggöra medvetna val av blivande studenter

Centerpartiet vill att lärosätena ska utvärderas på ett transparent sätt så att studenter kan se och jämföra arbetsmarknadsstatistik, antal lärarledda timmar och tidigare studenters åsikter för olika program och lärosäten. Det är viktigt för att stärka studenternas möjlighet att göra medvetna val och för att stärka utbildningskvalitén. Det gynnar även studenter som kommer från studieovana hem med mer informerade studieval.

Erbjuda utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden

Genom yrkeshögskoleutbildningarna förses företag med kompetent arbetskraft och deltagarna får en utbildning som i hög grad leder till arbete. Yrkeshögskolan erbjuder också utbildningar i många av de yrken Sverige idag har brist på. Samtidigt får yrkeshögskolorna relativt lite pengar jämfört med sina akademiska motsvarigheter. Att stärka och bygga ut yrkeshögskolan är därför en prioriterad uppgift. Centerpartiet vill därför öka platserna på yrkeshögskolan med 3 900 fler platser nästa år jämfört med regeringen. Vi vill även öppna upp för kortare påbyggnadskurser, bland annat för personer som redan har akademisk- eller yrkesexamen från en högskola, samt att skapa bättre förutsättningar för fler förberedande kurser och förlängda tillstånd.

Sverige behöver reformer inom utbildningssektorn för att stärka kvalitén, möta arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens och göra det mer lönsamt att utbilda sig. För en stärkt utbildningssektor och fler jobb behöver Sverige ett nytt ledarskap.

Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot, talesperson för högre utbildning

Kommentera