Kompetensutveckling

Stöd för att förstå undantagsbestämmelsen

Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten har tagit fram ett studiepaket för att stödja lärare i förståelsen av den så kallade undantagsbestämmelsen. Fyra informationsfilmer tar upp bland annat hur undantagsbestämmelsen fungerar i praktiken. 

Enligt skollagen har en lärare möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygsättning om det finns särskilda skäl för detta. Det handlar om elever som har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav.

Bestämmelsen kallas undantagsbestämmelsen och nu har Skolverket tillsammans med Specialpedagogiska myndigheten tagit fram ett studiepaket för att stödja lärarna i hur undantagsbestämmelsen ska användas.

Materialet består av fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussionsmaterial. Fyra områden tas upp: rätten till utbildning och stöd; individanpassning; bedömning, prov och betygssättning samt undantagsbestämmelsen i praktiken.

Syftet med material är att stödja bedömning och betygssättning för elever med funktionsnedsättning och finns att ta del av på Skolverkets hemsida.

Här hittar du materialet.

Kommentera