Kristianstad 2016-11-16
Skolvärlden
Foto: Andreas Hillergren
Bedömning

Studenterna: ”Vi får för lite kunskaper i bedömning”

En stor andel av Sveriges lärarstudenter anser att de får för lite kunskaper i betyg och bedömning.
Det visar en ny undersökning av lärarutbildningen.

Så säger rapporten
  • Nästan 70 procent av studenterna får 8 timmar eller mindre lärarledd undervisning i veckan under den högskoleförlagda delen.
  • 60 procent skulle vilja ha mer lärarledd undervisning och
  • 80 procent av studenterna tror att detta skulle höja kvaliteten på utbildningen.
  • 27 procent anser att kraven är för låga i de högskoleförlagda kurserna.
  • 87 procent är posi­tiva till ett särskilt lämplighetsprov.
  • Över 40 procent anser att nuvarande behörighetskrav till utbildningen är för låga.

En återkommande kritik mot den svenska lärarutbildningen från lärarstudenterna själva är att den innehåller för lite av det man skulle kunna kalla hantverkskunnande. Den bilden bekräftas i en undersökning från Lärarnas Riksförbund, ”Hur bra är den nya lärarutbildningen?”, där man frågat drygt 1 000 lärar- och förskollärarstudenter om hur de upplever kvaliteten på utbildningen och om de anser sig få med sig tillräckliga kunskaper för att klara sitt kommande yrke.

Isak Skogstad, ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, säger till Skolvärlden att undersökningen ger en lite tvetydig bild av lärarutbildningen. 70 procent anser att deras utbildning håller hög eller ganska hög kvalitet, över 80 procent av studenterna anser att utbildningen som helhet förberett dem mycket eller ganska väl för sitt kommande yrke och nästan samtliga skulle rekommendera utbildningen till någon annan.

– Samtidigt pekar svaren på ganska stora kvalitetsproblem som för lite undervisningstid och avsaknad av metodik och ämnesdidaktik i utbildningen, säger Isak Skogstad och tillägger:

– Mest allvarligt är att 30 procent av studenterna anger att de får för lite färdigheter i metodik. Att var tredje lärarstudent anser att de får för lite verktyg för att undervisa är skrämmande. Det är ju yrkets kärna.

Ett av de områden där studenterna anser att utbildningen brister är betyg och bedömning. En klar majoritet av studenterna svarar att de får för lite kunskaper i detta tillsammans med andra centrala områden som specialpedagogik, att använda digitala verktyg samt att möta och undervisa nyanlända elever. I rapporten konstaterar man att det är samma områden som studenterna varit kritiska till även i tidigare undersökningar.

– Jag hoppas att lärosätena läser rapporten och tar till sig av synpunkterna. På vissa håll är det ganska svidande kritik mot utbildningens kvalitet, säger Isak Skogstad.

Han konstaterar att samtidigt som en majoritet av studenterna anser att utbildningen förbereder dem för yrket så väljer många att lämna läraryrket ganska snart efter påbörjat yrkesliv. Han menar att det är ett tecken på att något inte fungerar.

– Man upplever att man inte fått med sig de verktyg man behöver för att klara yrkeslivet. Jag tror att det är ett skäl till att man väljer att lämna yrket så snart.

Det konstateras i rapporten att det är tydligt att de nya utbildningarna inte kommit tillrätta med flera av de bristområden som identifierats av studenter i den tidigare lärarutbildningen. Lärarnas Riksförbund kräver därför att lärosätena ska stärka inslagen inom bristområdena i utbildningen. Däremot ser man inget behov av nya examensmål utan menar att problemet handlar om hur målen omsätts i praktiken.

– Absolut viktigast är att se till att lärarutbildningen blir mer verklighetsnära.  Studenterna efterfrågar mer VFU och jag tror att den snabbaste vägen till en mer praktiknära utbildning är utbyggnad av övningsskolor eller förlängd VFU. Jag tror att studenterna då skulle uppleva att utbildningen blev mer krävande, att man får med sig de kunskaper man saknar i dag och att utbildningen skulle förbereda dem bättre för yrket, säger Isak Skogstad.

Kommentera