valjarundersokning
Undersökning

Undersökning: Så tycker partiernas väljare om skolfrågorna

Nästan 7 av 10 väljare vill att staten bör ha huvudansvaret för de skolor som i dag är kommunala. Det visar en ny undersökning av Lärarnas Riksförbund.
– Det är fullt rimligt att folk tycker som de gör, säger Svante Tideman, vice ordförande för LR.

Almedalen är slut för den här gången, men skolpolitiken lever vidare i allra högsta grad under sommaren. I samband med politikveckan i Visby presenterade Lärarnas Riksförbund en stor väljarundersökning med statistik gällande alla riksdagspartiernas väljare och vad de tycker om olika skolpolitiska frågor.

Undersökningen visar att 68 procent av de tillfrågade väljarna anser att staten bör ha huvudansvaret för de skolor som i dag är kommunala. Endast var fjärde väljare, 25 procent, anser att huvudansvaret bör ligga kvar hos kommunerna.

– Det har vi vetat om ganska länge. Skolan förlorade jättemycket på kommunaliseringen och jag tror allmänheten har märkt att kvalitén har blivit sämre. Man satsar mindre än vad man gjorde under den statliga tiden. Det är fullt rimligt att folk tycker som de gör, säger Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

På frågan ”vilken aktör anser du bör ha huvudansvaret för den offentligt drivna skolan?” svarade hela 83 procent hos Vänsterpartiets väljare att staten bör ta över de kommunala skolorna. Den minsta majoriteten av de åtta riksdagspartierna återfinns hos Centerpartiets väljare, där siffran ligger på 61 procent.

Den andra frågan som väljarna fick ta ställning till handlar om skolans finansiering. Även i den här frågan vill en klar majoritet av väljarna, oavsett vilket parti man röstar på, att staten ska ta över ansvaret.

– Jag tror att den långvariga kampen vi har fört nu börjar ge visst resultat. Speciellt i Skolkommissionens förslag där det blir åtminstone något större statlig styrning och att staten tar ett större ansvar för finansieringen. Det visar på något sätt att vi är rätt ute, men det har tagit lång tid, säger Svante Tideman.

Ytterligare en fråga där väljarna är tydliga är den om vinster i friskolorna. En väldigt stor del av väljarna vill se en ändring i det regelverk som i dag tillåter vinstutdelning från skattefinansierade privatägda skolor.

88 procent av väljarna i denna undersökning svarar att de antingen är för ett vinstförbud, eller att de kan tänka sig att tillåta vinst endast om vissa kvalitetskrav är uppfyllda.

När det däremot gäller huruvida friheten att välja skola har bidragit positivt eller negativt till den svenska skolan är väljarna betydligt mer splittrade. 43 procent svarar att valfriheten har bidragit ganska positivt eller mycket positivt till skolans utveckling, medan 33 procent svarade ganska negativt eller mycket negativt.

Lärarnas Riksförbund vill se en statlig finansiering för grund- och gymnasieskolan som också består av en nationell modell för socioekonomisk resursfördelning. LR har skissat på hur ett sådant förslag skulle kunna se ut och som gäller alla skolor oavsett huvudman.

– Det behövs. Staten måste sta ett större ansvar för att likvärdigheten ska bli större, säger Svante Tideman.

Förbundet anser även att staten bör överväga att ta över helhetsansvaret för de skolor som i dag är kommunala. Och att det överskott som uppstår i skolan ska återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstod.

Läs mer om undersökningen och var väljarna för de olika partierna står i frågorna här.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm