Undervisning på engelska bra för inlärningen

Grundskoleelever med undervisning på engelska klarar sig bättre än elever som undervisas på svenska. Men allt är inte positivt. Ibland saknar eleverna en förklaring på svenska och på en del håll behövs mer kunskap om hur man ska undervisa på ett främmande språk.

Undervisning på engelska, som har pågått på försök i grundskolan sedan 2003, är inget dominerande inslag i Skolsverige. Ett 40-tal skolor, lika många kommunala som fristående, och omkring 9 400 elever berörs. Majoriteten går i skolor som tillhör en skolkoncern – Internationella Engelska skolan AB. Den utvärdering som Skolverket gjort tyder på att försöket är framgångsrikt.
– Vi har sett att eleverna som går i dessa klasser är väldigt motiverade att gå utbildningen; de hade roligt och kände sig lite speciella. De upplevde att det var bra stämning i klassen och att studiemiljön var bra. Många är också väldigt målmedvetna och ser att kunskaper i engelska kommer att vara viktiga för dem i framtiden, säger Hanna Österlund som svarat för utvärderingen.
Det skulle kunna vara en förklaring till att eleverna i dessa klasser får bättre studieresultat än andra, och det gäller också om man tar hänsyn till att de i betydligt högre grad kommer från högutbildade hemförhållanden.

Brister i lärarnas kompetens

Men det finns också problem med att bedriva undervisning på engelska i Sverige. Till en del handlar det om att svenska lärare i vissa fall talar skolengelska vilket fått elever att klaga på brister i uttal och tempo. Å andra sidan: de skolor som har som mål att göra eleverna tvåspråkiga har i stor utsträckning anställt lärare som har engelska som modersmål och då saknar en del elever möjligheten att diskutera ämnet på svenska och ibland också möjligheten att lära sig ämnets svenska begrepp och fackuttryck.
– En del lärare tycker också att det tar mer tid, både att förbereda undervisningen och att genomföra den, eftersom en del lärare vill undervisa på båda språken, säger Hanna Österlund.
Maximalt får 50 procent av undervisningen ske på engelska. Skolorna har tolkat det olika. En del kör vissa ämnen helt på engelska, andra kör delar av ämnen på engelska.
– En del skolor har gått över till att man ska ha läroböcker på båda språken för att eleverna ska ha lättare att hänga med i undervisningen, säger Hanna Österlund.
Det finns också en del brister i lärarnas kompetens. Dels så saknar en del av lärarna med engelska som förstaspråk svensk lärarbehörighet, dels har inte alla skolor, enligt utvärderingen, tänkt igenom vilken pedagogisk utmaning som undervisningen på engelska medför.
– Det krävs en viss kompetens för att undervisa på ett sådant sätt att elever med för det mesta svenska som modersmål lär sig både engelska och ämneskunskaper, en kompetens som inte alla lärare har. Kompetensutvecklingsinsatser för lärare på de skolor jag besökte har framför allt handlat om att stärka lärarnas språkkunskaper, säger Hanna Österlund.
Skolorna har olika motiv för att bedriva undervisning på engelska. Det dominerande motivet är att utveckla elevernas kunskaper i engelska. I några fall är målet tvåspråkighet. Men ett starkt motiv är att man vill locka eller behålla elever. Att kunna erbjuda undervisning på engelska ses som ett konkurrensmedel.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm