SKL rapport

Var fjärde elev hoppar fortfarande av

Nästan var fjärde elev i gymnasiet fullföljer inte sin utbildning. Av de som gör det blir nästan nio av tio behöriga till vidare studier. Det visar en rapport från SKL.

För att nå bättre resultat krävs att eleverna står i centrum, skriver Sveriges Kommuner och Landsting i ”Öppna jämförelser för gymnasieskolan 2013”. Vd Håkan Sörman kommenterar:

– Ett elevcentrerat arbetssätt handlar om höga förväntningar och ett respektfullt bemötande mellan elever och skolans medarbetare. Skolor med bra ledning och styrning gör redan detta. Det positiva är att det går att genomföra med relativt små medel.

SKL har analyserat diverse utvecklingsprojekt i skolan och kommit fram till att ett elevcentrerat arbetssätt är viktigast för att höja resultaten. Håkan Sörman avvisar förslaget om att staten återigen bör ta över som huvudman för skolan. Han menar att det ”inte skulle hjälpa eleverna ett dugg”.

– Att lokalt utveckla skolan och undervisningen står i kontrast mot föreställningen att skolan i första hand behöver organisatoriska förändringar.

Enligt årets jämförelse fullföljer 76,7 procent av eleverna sina gymnasiestudier inom fyra år. Det är obetydligt fler än 2012. Elever vid studieförberedande program fullföljer sin utbildning i större utsträckning, och flickor i högre grad än pojkar.

En källa till oro, enligt SKL, är att andelen elever på de nya introduktionsprogrammen ökar. Programmen tar enbart emot elever utan behörighet.

Storuman toppar kommuntoppen över elever som fullföljde gymnasiet inom fyra år (89 procent). Därefter följer Lomma och Hammarö.

Av de som fullföljer sina gymnasiestudier blir 86,7 procent behöriga till universitet och högskola. Ydre kommun är framgångsrikast i landet när gäller andelen utexaminerade gymnasister som når behörighet till högskola och universitet (97,8 procent).

Kommentera