Debatt

”Vi behöver ge ungdomar tro på framtiden”

För första gången någonsin tas nu ett samlat grepp om unga som varken arbetar eller studerar, skriver gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver Aida Hadzialic regeringens nya nationella strategi för unga utanför arbetsmarknaden och skolan. Det handlar om 86 000 personer mellan 15 och 24 år. Bland annat vill regeringen analysera ungas övergång från studier till arbete och unga kvinnors och mäns olika förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

”För varje månad som en ung person varken går till skolan ­eller till ett arbete blir avståndet till att lyckas ­etablera sig i samhället längre, och med detta kommer ofta en minskad tilltro till de sociala systemen och det svenska samhället.” skriver hon.

Tre konkreta förändringar presenteras i artikeln:

  • En ny statsbidragsfinansierad verksamhet som benämns ”En-väg-in” ska minska risken att personer med komplex problematik hamnar mellan olika aktörers ansvarsområde. Det kan röra sig om en kombination av exempelvis skolmisslyckanden, ekonomiska problem och ohälsa.
  • Skolverket föreslås få i uppdrag att genomföra insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förhindra avhopp. ”Den enskilt största riskfaktorn att hamna utanför arbete och studier är att aldrig ha påbörjat eller att ha avbru­tit en gymnasieutbildning” skriver Aida Hadzialic.
  • En pilotutbildningsinsats för nya vägar in i arbets­livet ska upprättas. Studieförbunden och folkhögskolorna ska få resurser till särskilda pilotutbildningar som matchar arbetslivets efterfrågan och varje ung persons behov och förutsättningar.

Strategiarbetet ska pågå från 2016 fram till och med 2018. En samordnare tillsätts som ska ansvara för strategin och främja erfarenhetsutbyte mellan en mängd parter: statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringslivet, huvudmän inom skolväsendet och folkbildningen, arbetsmarknadens parter och organisationer inom det civila samhället.

Syftet är att lära sig mer om gruppen unga som varken arbetar eller studerar och att öka samarbetet mellan och höja kvaliteten på de insatser som görs för att hjälpa dem tillbaka ett liv med egen försörjning. 

Kommentera