klimat

”Vi vuxna får inte ducka för fakta eller eventuella obehagskänslor för då bryter vi mot barnkonventionen och sviker barnen”, skriver NO-läraren Emma Ådahl.

| Foto: Shutterstock
Debatt

4 enkla sätt: Så ska skolan ge klimatfrågan högsta prioritet

Debatt ”Varje elev har rätt att få uppfatta vidden av klimatkrisen så att hen ges möjlighet att själva agera och engagera sig”, skriver NO-läraren Emma Ådahl.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC utgör klimatkrisen, tillsammans med förlusten av biologisk mångfald, den absolut största utmaningen mänskligheten stått inför. Framtidsscenarierna är osäkra, men forskarna menar bland annat att extremväder förväntas bli vanligare, vilket påverkar möjligheterna att producera mat. Detta, tillsammans med att varma områden på jorden riskerar att bli helt obeboeliga, kan leda till stora flyktingströmmar som påverkar samhället på ett okontrollerbart sätt. 

Nyligen pekar rapporter på att den globala uppvärmningen går mycket fortare och är mycket kraftfullare än man tidigare trott. Under året har klimatnödläge utropats på flera platser i världen till följd av krisläget. Situationen är onekligen allvarlig och kan komma att utgöra ett direkt hos mot våra barns liv. Sveriges skolelever och förskolebarn kommer att drabbas när klimatet förändras. Vi kan inte längre säkra dem en trygg uppväxt och framtid i våra kommuner.

Det positiva, vilket är extremt viktigt att betona, är att det fortfarande finns hopp om vi lyckas vända utvecklingen. Greta Thunbergs ”skolstrejk för klimatet” har ingen missat. Under hela 2019 har miljontals skolungdomar och klimatengagerade människor världen över demonstrerat och strejkat för att få en kraftfull klimatpolitik på alla nivåer i samhället. En stark folkrörelse som inger hopp.

Detta signalerar till eleverna att frågan inte är särskilt betydelsefull.

Skolan ska arbeta med barns och ungdomars bästa för ögonen (FN:s konvention om barnets rättigheter). Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling (artikel 6:2). Vidare, i läroplan för grundskolan framgår att skolan ansvarar för att elever ska få kunskaper nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Lgr 11).

Det är hög tid att skolan frågar sig hur barnkonventionen och styrdokumenten ska tolkas i ljuset av klimatkrisen. Vad innebär egentligen barns och ungdomars bästa eller nödvändiga kunskaper i en tid av förändrat klimat? Min farhåga är att undervisande lärare inte lyfter klimatfrågan i tillräckligt stor utsträckning. Detta signalerar till eleverna att frågan inte är särskilt betydelsefull. Orsakerna kan vara många: En inställning att det hör till SO- och NO-ämnena, otillräckliga kunskaper, överbelastning, ointresse, eller en olust inför ämnet. Kanske en rädsla att elever ska känna uppgivenhet eller ett dåligt samvete för att man själv inte gör tillräckligt för att minska sin klimatpåverkan? Konsekvensen blir förhållandevis okunniga elever vars bild av klimatförändringen riskerar att ligga mycket långt från forskningsfronten.

Emma Ådahl.
Emma Ådahl.

Skolan måste ta sitt ansvar nu. Det är vår skyldighet att ge eleverna adekvata kunskaper och utbildning om den kris vi står inför. Varje elev har rätt att få uppfatta vidden av klimatkrisen så att hen ges möjlighet att själva agera och engagera sig.

Vi vuxna får inte ducka för fakta eller eventuella obehagskänslor för då bryter vi mot barnkonventionen och sviker barnen. Skolledningen i Sveriges alla kommuner bör därför ge frågan om klimatkrisen högsta prioritet nu.

För att öka medvetandet föreslår jag:

  • Ämnesövergripande årstema i kommunerna under 2020.
  • Fortbildning av lärare så att kunskapsnivån ökar.
  • Kuratorer eller hela elevhälsan utbildas i hur de kan stötta elever med klimatångest.
  • Elever informeras om möjligheten att engagera sig i klimatrörelsen.

Emma Ådahl, leg lärare, undervisar åk 7–9 i matematik, NO och teknik

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera