it_undervisning
IT-rapport

Ämnesfortbildning i IT-användning behövs

Vad kan IT bidra med i undervisningen som andra verktyg inte kan? I en ny rapport från Lärarnas Riksförbund berättar lärare hur de har utvecklat sin undervisning med hjälp av IT. 

Lagom till SETT-mässan presenterar Lärarnas Riksförbund en ny rapport, ”Med hela världen i klassrummet”, som bygger på djupintervjuer med fyra lärare som alla kommit långt med sitt IT-användande i klassrummet.

Rapporten bygger på en tidigare undersökning från förbundet, ”IT i undervisningen”, där mer än hälften av de tillfrågade lärarna svarade att de använde IT i undervisningen de flesta eller mer än hälften av lektionerna. Och av dem som använde IT i undervisningen svarade 85 procent att de tyckte att det lett till bättre undervisning.

– Vi ville gå vidare och fördjupa bilden av hur lärare resonerar kring sitt IT-användande i undervisningen. Ett följdsyfte var också att ge våra medlemmar inspiration och visa på ett par goda exempel, säger Pontus Bäckström, utredare på Lärarnas Riksförbund.

Nästan alla satsningar som har gjorts vad gäller datorer i skolan har handlat om tillgångsfrågan. Och den forskning som finns i Sverige har ofta fokuserat på eleverna och vilket typ av uppgifter eleverna får göra via datorn. Frågor om hur IT kan utveckla lärarens undervisning har däremot hamnat i bakgrunden, menar Pontus Bäckström.

– Få har tittat på frågan: Kan IT bidra med något som andra läromedel inte kan när det gäller de kunskaper som eleverna ska utveckla? Frågan till de intervjuade lärarna var därför vad IT har bidragit till i deras undervisning.

De fyra lärarna i rapporten representerar tillsammans olika stadier och olika ämnen. I intervjuerna berättar de om hur deras egen undervisning har utvecklats sedan de började arbeta med datorer och ger tips på användbara IT-verktyg och arbetssätt.

Själv tar Pontus Bäckström ett exempel från när han som lärare i samhällskunskap hade tillgång till fyra utgåvor av Statistisk årsbok och utifrån dessa skapade uppgifter till eleverna.

– I dag, med program som Gap Minder (ett online-analys-verktyg med internationell statistik), har det skapats helt nya möjligheter för hur läraren kan bedriva sin undervisning och skapa förståelse för statistiska samband och strukturella skillnader i världen.

Vad behövs för att stärka IT-användningen i undervisningen?

– I rapporten lyfter vi fram att det behövs en nationell IT-strategi, vi ser ju fortfarande skillnader mellan kommuner när det gäller i vilken grad eleverna har tillgång till datorer, säger Pontus Bäckström.

I rapporten lyfter man också fram vikten av gedigen fortbildning kring hur läraren kan använda IT i det egna ämnet.

– Det kan absolut vara intressant att prata om vissa generella saker som IT kan bidra med. Men när gäller hur IT kan användas för att uppnå målen i kursplanerna måste det vara adekvat ämnesfortbildning så att läraren får syn på vilka möjligheter det finns i det egna ämnet, säger Pontus Bäckström.

Det är också viktigt att huvudmännen inser att det här tar tid och att man måste skapa förutsättningar för kollegial samverkan.

– När man som huvudman köper in en dator till varje elev kan man inte förvänta sig att det över en natt ska ske mirakel. Helena Kvarnsell, som intervjuas i rapporten och är en av dem som kommit längst med IT-arbetet, har jobbat med detta i omkring tio år. God IT-användning tar tid att implementerar och varje lärare måste få hitta sin egen väg. 

Läs hela rapporten här.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm