unicef_storm

Tyfonen Yutu över Filippinerna. ”Filippinerna är ett av de länder i världen som är mest utsatta för katastrofer som följer i spåren av klimatförändringarna” skriver UNICEF Sveriges programchef Christina Heilborn.

Debatt

”Att lära ut om barnkonventionen är skolans uppdrag”

Debatt En central uppgift för skolan är att förmedla kunskap och lära eleverna om barns rättigheter. Särskilt viktigt blir detta mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Det innebär både större skyldigheter och ökade möjligheter för skolor och kommuner att sätta barnets rättigheter i fokus, skriver UNICEF:s programchef Christina Heilborn.

2011 blev det inskrivet i svensk läroplan att skolan är skyldig att undervisa om barnkonventionen. Många skolor gör ett bra arbete kring detta. Men fler skolor kan göra mer för att stärka kunskaperna om alla barns rättigheter. Alla barn ska efter sin skolgång ha kunskap om sin rätt att inte bli diskriminerade på grund av sin bakgrund. Vara stärkta i sin rätt att få tycka, tänka och tro vad de vill samt att få göra sin röst hörd.

Ett av UNICEF Sveriges uppdrag är att öka kunskapen om barns rättigheter. Vi gör det bland annat genom att ta fram utbildningsmaterial, föreläsa om barnkonventionen i skolor och driva olika kampanjer. En viktig kampanj är Operation Dagsverke. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om barnkonventionen och samla in pengar för att aktivt bidra till att barn i andra delar av världen får det bättre. Både informationsdelen och insamlingsmomentet svarar väl mot läroplanens mål om att förmedla kunskap om barns rättigheter.

Årets Operation Dagsverke handlar om Filippinerna och det arbete UNICEF bedriver på plats för att säkra att barn med funktionsnedsättning får särskild utbildning och information kring vad de ska göra när en naturkatastrof inträffar. Detta förslag vann stor majoritet bland föregående års skolelever som deltog i Operation Dagsverke och som röstade fram vad årets kampanj skulle handla om. Årets Operation Dagsverke knyter väl an till FN:s globala mål.

Klimatförändringarna angår oss alla, men drabbar vissa hårdare än andra. Med klimatförändringarna följer allt fler naturkatastrofer. Filippinerna är ett av de länder i världen som är mest utsatta för katastrofer som följer i spåren av klimatförändringarna. Barn drabbas alltid värst vid katastrofer och allra hårdast drabbas barn med funktionsnedsättning. Många barn och då särskilt barn med funktionsnedsättning, har idag inte tillräcklig kunskap om hur de ska förbereda sig eller agera när en katastrof sker.

Klimatförändringarna är också ett direkt hot mot barns rätt till utbildning. En av de fem rekommendationerna som lyfts fram i UNICEF Filippinernas rapport från 2017 ”Climate landscape analysis for children in the Philippines” är att barn och unga behöver få bättre möjlighet till utbildning för att kunna vara delaktiga i de förändringar som behöver göras för att nå hållbara klimatanpassningar. Så som ändrade konsumtionsmönster, mer hållbara transporter, förnybar energigenerering samt en mer miljömässig avfallshantering.

Allt fler barn och unga världen över vill agera och konkret bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Genom att delta i årets Operation Dagsverke kan barn i Sverige aktivt bidra till att förbättra situationen för barn som är än mer utsatta för klimatförändringar. Genom att delta får skolor tillgång till material och verktyg för att diskutera och lära om barnkonventionen och kan på så sätt också stärka skolans viktiga värdegrundsarbete.

Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera