forskola
Foto: Doug Olson
Debatt

Dags att få in förskollärarna i LR

DEBATT Genom att slipa ner tröskeln mellan förskolan och skolan kan vi skapa utrymme för en ökad dialog mellan de olika skolformerna, vilket i slutändan både är gynnsamt för elevernas utveckling och lärarnas arbetssituation, skriver Isak Skogstad, ordförande i LR Stud.

Det svenska skolväsendet omfattar skolformer från förskola till vuxenutbildning. Lärarnas Riksförbund organiserar snart 90 000 behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Det är nu hög tid att LR organiserar även förskollärare.

Allt fler blir medvetna om vikten av F–12-perspektivet och att grunden för ett livslångt lärande startas i tidig ålder för våra barn och elever. Förskollärare kan i dag erhålla legitimation vilket är av vikt för att skydda och kvalitetssäkra professionen precis som för alla andra lärare som förbundet redan organiserar. Det är orimligt att legitimerade förskollärare i dag endast kan gå med i ett fackförbund vars utrymme och uppmärksamhet de tvingas dela med förskolechefer och obehörig konkurrens. Det är dags att LR kommer i takt med tiden och påbörjar arbetet för att organisera förskollärarna.

Utbildningen för förskollärarna blev akademisk redan år 1977 när den förlängdes till fem terminer. 2001 förlängdes förskollärarutbildningen till 3,5 år. Tio år senare startade en ny förskollärarutbildning som nu leder till en särskild lärarexamen för förskollärare. Kravet på att ha en akademisk utbildning på minst tre år för att gå med i ett Saco-förbund är därmed uppfyllt.

Förskollärarkollegiet bidrar dessutom redan till landets pedagogiska utveckling. Den pedagogiska och psykologiska forskning som idag bedrivs på förskolor blir omöjlig att genomföra utan förskollärarnas akademiska kompetens. Förskollärarna är således ett fullvärdigt akademiskt yrke i begreppets sanna innebörd.

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening ämnar att driva utvecklingen av vår profession framåt. Vi är övertygade om att förskollärarna har mycket att tillföra i LR. Det handlar om perspektiv på lärandet, deras arbetssituation och villkor. Genom att slipa ner tröskeln mellan förskolan och skolan kan vi skapa utrymme för en ökad dialog mellan de olika skolformerna, vilket i slutändan både är gynnsamt för elevernas utveckling och lärarnas arbetssituation.

Samarbete är ett av grundfundamentet för skolans vidare utveckling. Detta är inte bara en önskvärd utveckling, den är redan ett faktum. I och med införandet av Lpfö 98 och förskoleklassen började förskolan på allvar bli en inkluderad del av det svenska utbildningsväsendet.

Eftersom de kollektivavtal som förhandlas fram berör alla lärare, inklusive förskollärarna, är det rimligt att även LR representerar dem. Genom att öppna upp för förskollärarna kommer vi även växa kraftigt i medlemsantal och därmed ett starkare inflytande i frågor som rör skolväsendet. Varför ska vi utesluta de förskollärare som vill se ett ökat statligt inflytande i skolan, vill skydda sin profession och sliter hårt varje dag med sin lärargärning precis som sina kollegor i de äldre skolåldrarna?

Svenskt utbildningsväsende tar ansvar för alla sina medborgare från trevande barnsben till studentens utspring. Det är hög tid att Lärarnas Riksförbund delar det ansvaret.

/Isak Skogstad, ordförande i LR Stud och Daniel Hugestam, LR Stud Uppsala

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm