fub2
Debatt

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Debatten om inkludering versus speciallösningar i skolan har gått varm under våren. Förespråkare för inkludering menar att det är fullt möjligt med en skola för alla, om undervisningen utgår från elevens möjligheter och förmågor. Kritiker tycker tvärtom att inkluderingen har gått för långt och att elever far illa. Men det finns en grupp elever som redan idag har en ”speciallösning” i skolan: elever i grund- och gymnasiesärskolan. Och de är osynliga i debatten.

Enligt skollagen har samtliga elever i Sverige rätt till en likvärdig utbildning, som främjar utveckling och lärande. Men många elever i särskolan möter en annan verklighet. Flertalet granskningar och rapporter visar att undervisningen i särskolan ofta brister, måluppfyllelsen är låg och det saknas behöriga lärare. Grundidén är att elever i grund- och gymnasiesärskolan ska dela skolmiljö med övriga elever för att minska utanförskap och segregering. Något som sällan fungerar i praktiken.

I praktiken innebär en inskrivning i särskolan begränsade möjligheter till arbete och vidare studier efter skoltiden. Gymnasiesärskolan är yrkesinriktad, men majoriteten av eleverna hamnar utanför arbetsmarknaden efter studenten. Högskolan är stängd för den som har en examen från gymnasiesärskolan, och istället hänvisas personerna till ett begränsat utbud hos Särvux eller folkhögskola. Trots att en inskrivning i särskolan får konsekvenser för vilka möjligheter individen får i vuxenlivet, visar Skolinspektionens årsrapport 2017 att det fortfarande finns bristande utredningar inför ett mottagande i skolformen.

Oavsett brister är grund- och gymnasiesärskolan betydelsefull för många elever. Skolformen kan bidra till att elevens sociala relationer utvecklas. Den ger dessutom många elever chansen till en anpassad utbildning utifrån individuella förutsättningar – något som visat sig vara svårt i grund- och gymnasieskolan. Men då måste kvalitén på utbildningen säkerställas också för de här eleverna.

Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalité – oavsett om du har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Skolverkets statistik visar att antalet elever i grundsärskolan ökar. Då måste denna grupp elever få en plats i den fortsatta diskussionen om skolans utveckling. Under valåret uppmanar därför Riksförbundet FUB samtliga partier att ta sitt ansvar: Säkerställ att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning som främjar utveckling och lärande! Det kan till exempel ske genom att:

  • Utveckla grund- och gymnasiesärskolans innehåll och höj kvalitén på undervisningen för att nå de nationella målen.
  • Tillsätt fler behöriga lärare och pedagoger inom skolformen och öka kompetensen bland elevassistenter.
  • Satsa på minskad segregering och att minska avstånd mellan skolformerna.

Grund- och gymnasiesärskolan får helt enkelt inte hamna vid sidan av i ett jämlikt skolsystem.

Harald Strand, Förbundsordförande FUB
Zarah Melander, Ombudsman FUB

Kommentera