linnea_klassrum

Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen och debattör. 

Debatt

”Era förslag löser inte segregationen, Liberalerna”

Debatt ”Vi som arbetar som rektorer i de särskilt utsatta områdens vet precis vad våra skolor behöver för att eleverna ska få den utbildning de har rätt till. Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker”, skriver Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen.

Företrädare för Liberalerna skriver på Aftonbladet debatt den 3/2 att staten ska kunna ta över skolor i förorten. Jag frågar mig på vilket sätt ni tror att det skulle lösa de problem vi ser i våra skolor? Tror ni inte att vi redan fokuserar på svenska språket? Tror ni inte att vi har kompetenta lärare och rektorer i våra förortsskolor? 

Hårdare tag och mer regler kommer inte lösa våra problem. Ni skriver att svensk skola ska vara likvärdig och kompensera för elevernas bakgrund. Det är detta som utgör vårt kompensatoriska uppdrag. I artikeln för ni fram förslag om att skickliga rektorer ska rekryteras. Jag vill då upplysa er om att vi som arbetar i våra förorter är skickliga rektorer, annars skulle vi inte klara av arbetet i dessa områden. 

Ni skriver att ni vill ha kunskapsskolor i våra förorter. Jag kan upplysa er om att vårt fokus är kunskap, kunskap och ännu mer kunskap. Tyvärr saknas resurser för att ge alla elever det stöd de behöver. Vi som arbetar som rektorer i de särskilt utsatta områdens vet precis vad våra skolor behöver för att eleverna ska få den utbildning de har rätt till. Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker. 

För att lösa problemen i våra skolor i de utsatta områdena behöver vi behöriga lärare och dubbelbemanning i klasserna. Vi behöver samverka med polis, socialtjänst och fältare redan i årskurs 1 för att på ett tidigt skede fånga upp elever som riskerar att hamna i kriminella nätverk. Vi ser redan nu hur lågstadieelever springer ärenden åt äldre killar i våra förorter. Rekryteringen måste stoppas och det kan vi bara lyckas med om vi samverkar på bred front. 

Vi behöver speciallärare som ser till att alla elever lär sig att läsa redan i förskoleklass och årskurs ett. Vi behöver lovskola finansierad av staten redan på lågstadiet. Vi behöver minska klasstorlekarna och vi behöver kontinuitet i skolornas ledarskap. Vi behöver husteam som arbetar med tryggheten på raster, övergångar och i matsalen. Många rektorer lämnar de särskilt utsatta områdena på grund av brister i arbetsmiljön. Ingen rektor ska arbeta ensam i dessa områden, oavsett storlek på skolan. 

Jag håller med er om att det är ett svek mot eleverna och mot samhället att bara 30 procent av eleverna lämnar grundskolan med betyg. Vi vet att det bästa sättet att motverka kriminalitet och utanförskap är lyckade skolresultat. Vi har redan lösningarna, det ni politiker behöver göra är att se till att vi får de resurser vi behöver för att genomföra arbetet. 

Jag vill också påminna er om att ni är ett av de partier som förespråkar marknadsstyrning av skolan, samtidigt som vi vet att marknadsstyrningen leder till en ökad och cementerad segregation. Istället för att lägga fram förslag som inte syftar till att lösa problemet med segregationen så föreslår jag att ni omvärderar er syn på marknadsstyrningen och börjar arbeta för att skapa en likvärdig skola. 

När vi styr skolan på det sätt vi gör idag så kan vi aldrig skapa likvärdighet eftersom ni med er politik skapat tillvals och frånvalsskolor. Det är bra att ni förespråkar statligt huvudmannaskap för skolan. Jag vill då poängtera att det självklart ska gälla alla skolor i Sverige, även de fristående. Jag föreslår att ni börjar med att ändra er uppfattning om marknadsstyrningen innan ni kommer med verkningslösa förslag om hur vi rektorer ska arbeta i våra förortsskolor.  

Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen och debattör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera