per_molander
Ny rapport

Experten: Staten måste återta fullt ansvar för skolan

Den statliga kommittén ESO riktar kritik mot New Public Management och drar slutsatsen att skolan bör återförstatligas, i en ny rapport om offentlig styrning.

ESO

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) syftar till att ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. ESO är en självständig kommitté under Finansdepartementet. Studierna är politiskt oberoende.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) har analyserat privatiseringarna inom offentlig sektor, och kommit fram till att de generellt inte har uppnått önskad effekt. Detsamma gäller New Public Management (NPM), de styrningsmetoder som hämtats från näringslivet in i offentliga verksamheter.

Rapporten behandlar offentlig verksamhet i stort, men för skolans del dras två specifika policyslutsatser:

  • Staten måste återta det fulla ansvaret för skolan från kommuner och privata huvudmän
  • Skolvalet bör avvecklas och ersättas med önskemål om placering, som stäms av mot samhälleliga mål om likvärdighet och integration

– De NPM-inspirerade reformerna har inte infriat givna löften om höjd effektivitet, bättre kvalitet och sänkta totala utgifter. Det är därför dags att ompröva de genomförda förändringarna, säger rapportförfattaren Per Molander.

Han menar att det är svårare att tillgodose de nationella intressen som skolan ska svara mot i ett decentraliserat system, och det är anledningen till att staten ska ta hela ansvaret. Att skolvalet behöver avvecklas motiverar han med att det leder till betygsinflation och segregering, utan att nämnvärt påverka resultaten.

Utbildningsminister Gustav Fridolin tycker att rapportens slutsatser rimmar med det som skolkommissionen och andra lyft fram sedan tidigare.

– Rapporten understryker det som vi sett. Att staten abdikerade från ansvaret att skapa en trygg resursfördelning över skolan, som också innebär att man lägger mer på de som behöver det mest. Det var en av anledningarna till ett allt ojämlikare skolsystem.

Vad gäller rapportens eventuella effekt på politiken hänvisar Gustav Fridolin till Skolkommissionens slutbetänkande som presenteras den 20 april.

– Nu är vi bara veckor ifrån att Skolkommissionen lämnar sitt slutbetänkande, och jag vill inte föregripa det. Men de är tydliga i sitt delbetänkande att det behövs en starkare statlig styrning.

Svante Tideman, vice ordförande på Lärarnas Riksförbund är positiv till de slutsatser som dras i ESO:s rapport.

– Vi vill ju ha en kraftigt ökad statlig styrning. Det är allt för många olika huvudmän med olika ambitioner. Vi är positiva till alla förslag som kan leda till den nationella kunskapsskolan vi talar om. Det är bra för både lärare och elever.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm