Läs och skriv

Fem tips: Så stöttar du elevers läsande och skrivande

illis-elev-skriver-blue

Läsande och skrivande är nära relaterat till engagemang, motivation och intresse, säger forskarna.

| Foto: Shutterstock
Fem tips för inkluderande undervisning
 1. Kartläggning och bedömning
  En kartläggning synliggör elevernas läs- och skrivutveckling, vad eleverna kan och vilka eventuella utmaningar eleverna möter. Kart­läggningen utgör en grund för lärarens planering och genomförande av läs- och skrivundervisningen. En kontinuerlig kartläggning minskar risken för att någon elev faller mellan stolarna. Det är också en viktig del i arbetet med Läsa-, skriva-, räkna-garantin.
 2. Balanserad läs- och skrivundervisning
  En balanserad undervisning är noga planerad och anpassad utifrån elevgruppens behov.
  Ett exempel kan vara då stavningsundervisning integreras i ett meningsfullt sammanhang, samtidigt som stavning även tränas separat och strukturerat. I en balanserad undervisning ingår delar som meningsfullt textskapande, att läsa texter kritiskt, att träna språkets formsida och att förstå hur texter fungerar samt att kunna använda dessa.
 3. Response to intervention (RTI)
  RTI-modellen är en förebyggande modell som syftar till tidig upptäckt och tidiga insatser. I RTI ges stöd i olika nivåer där fokus ligger på undervisningen i syfte att främja alla elevers läs- och skrivutveckling. Den innebär på de lägre nivåerna att en differentierad och evidensbaserad undervisning ges inom klassens ram. Undervisning i mindre grupper erbjuds de elever som är i behov av mer stöd. I de övre nivåerna ges mer intensiva och riktade insatser till elever som behöver ytterligare stöd.
 4.  Motivation och intresse
  Läsande och skrivande är nära relaterat till engagemang, motivation och intresse. Genom att stärka elevernas inre motivation och tillit till sin egen förmåga och ge utrymme för elevsamarbete i samband med läs- och skrivaktiviteter ökar förutsättningarna för en god läs- och skrivutveckling. En ingång för att skapa ett ökat läs- och skrivintresse kan vara att föra textsamtal utifrån lärarens högläsning av texter, vilka sedan följs upp av skrivaktiviteter.
 5. Specialpedagogiska förhållningssätt
  Genom att utgå från förhållningssättet för elever med svårigheter fokuseras såväl hur undervisningen och lärmiljön i klassrummet kan anpassas som individuell träning för att möta eleven. Det är hela skolans angelägenhet att möta elevers språkliga behov, varför samarbete och möjlighet till gemensam kollegial reflektion kan ge förutsättningar för att skapa en sådan undervisning.

Hur kan läs- och skrivundervisningen bedrivas för att stödja och stimulera elevers läsande och skrivande?
Forskarna Diana von Börtzell-Szuch och Sari Vuorenpää delar med sig av ett 20-tal forskares och lärarutbildares samlade kunskap.

Båda är verksamma vid Stockholms universitet, har lärarbakgrund och är specialiserade på läs- och skrivutveckling. I samverkan med experter inom fältet har Diana von Börtzell-Szuch och Sari Vuorenpää arbetat fram en bok som besvarar frågor många lärare ställer om läs- och skrivutveckling.

I boken visas hur man exempelvis kan möta språkstörning, NPF-diagnoser i samband med läs-och skrivsvårigheter, språklig sårbarhet, dyslexi och intellektuell funktionsnedsättning i läs- och skrivundervisningen. Författarna tar även upp hur undervisningen kan möta läsmotstånd och kämpande skribenter.

Diana von Börtzell-Szuch.

– Allt började med att vi hade svårt att hitta kurs­litteratur till våra lärarstudenter med en bred ingång om läs- och skrivutveckling utifrån olika perspektiv. Då valde vi att skriva boken vi inte hittade, tillsammans med experter inom området, säger Diana von Börtzell-Szuch.

Undervisningen utgår från eleverna

Båda konstaterar att frågan om vad som är själva grunden för en framgångsrik läs- och skrivundervisning är svår att sammanfatta med några få ord, men landar till slut i att det viktigaste är att se vilka elever man har framför sig, att identifiera elevernas olika förutsättningar och behov. För att kunna göra det krävs att läraren har en gedigen kunskapsbas att stå på.

När det gäller att utforma läs- och skrivundervisningen för att stödja och stimulera elever rekommenderas en inledande kartläggning för att se vad eleven kan, om eleven möter någon typ av utmaning och vad nästa steg kan vara.

Utifrån den kunskapen kan läraren sedan göra medvetna didaktiska val vid planering och genomförande av en balanserad läs- och skrivundervisning som riktas mot språkets form, funktion och innehåll.

– Att arbeta med språklig medvetenhet – fonemisk, fonologisk, morfologisk, semantisk, syntaktisk och pragmatisk – är viktigt. Det stärker exempelvis förmågor som avkodning, stavning och läsförståelse, säger Diana von Börtzell-Szuch.

Motivation och intresse en viktig faktor

Sari Vuorenpää betonar också rikliga möjligheter till gemensamma läs- och skrivupplevelser, något som kan vara särskilt viktigt för lärare att uppmärksamma i mötet med flerspråkiga elever.

Sari Vuorenpää.

– Likaså är det viktigt att undervisa om hur man tar sig an olika typer av texter och hur texter byggs upp. Lärarens uppgift är även att skapa motivation och intresse för det undervisningen handlar om, säger hon.

Forskarna poängterar vikten av att undervisa om olika läs- och skrivstrategier genom hela skolgången.

– Vi hoppas att den här boken kan följa med och stötta lärare i hur olika typer av språkliga utmaningar kan yttra sig och hur man kan möta dessa i läs- och skrivundervisningen.

Boken ”Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov” ges ut på Gleerups förlag.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm