Debatt

”Hemuppgifter i skolan har aldrig varit rättssäkra”

debatt AI

”Jag hyser inga förhoppningar om att Skolverket kommer att hörsamma denna uppmaning till förbud mot examinerande hemuppgifter”, skriver debattören.

| Foto: Shutterstock

Under rubriken ”AI har dödat den skrivna hemuppgiften” (Skolvärlden 31:a maj 2022) delar gymnasieläraren och doktoranden Erik Winerö med sig av den beska medicinen att lättillgängliga AI-program gjort betygsgrundande hemuppgifter så flagrant rättsosäkra att de framöver över huvud taget inte bör användas (1).

Winerö har helt rätt, bara det att hemuppgifter aldrig har varit rättssäkra. Under rubriken ”Bedömning, betyg, frånvaro och rester” skrev Skolverket såhär:

”Värt att notera är även att inlämningsuppgifter och arbeten många gånger utförs under okontrollerade former, det vill säga i hemmet eller motsvarande”.”Att förlita sig enbart till hemarbeten i samband med betygssättning kan inte betraktas som rättssäkert”. (2)

Rakade i höjden

Någon gång före pandemin försvann emellertid denna text från Skolverkets hemsida och det kan man i och för sig uppbära en viss förståelse för – extraordinära omständigheter fordrar extraordinära lösningar – andelen hemuppgifter på särskilt gymnasiet rakade i höjden under de olika perioderna av distansundervisning då ordinarie och rättssäkra prov inför lärarens ögon inte längre var möjliga att genomföra. Men rättsosäkra var de likväl.

Göran Hestner.

Den troligen mest spridda definitionen av kunskap går tillbaka till Platons dialog Theaitetos och lyder att kunskap är det samma som sann, välmotiverad övertygelse.

Samtliga tre villkor måste vara uppfyllda och vi kan konstatera att två av de tre komponenterna i kunskapsbegreppet är en fråga om individualitet. Om information är sann (i betydelsen korresponderar med verkligheten) är den sann vare sig någon tror det eller ej. Däremot fordrar såväl tro som övertygelseinnehav ett subjekt som härbärgerar dessa kvalitéer. Strikt talat innehåller där med inte ens NE kunskap (NE är inget subjekt) däremot rikligt med huvudsakligen korrekt information i form av vetenskapligt producerade faktaanspråk.

”Inte kunskap utan information”

I publikationen ”Kunskapsbedömning i skolan” står ”Att bedöma en elevs kunskaper handlar primärt om att samla in olika typer av information om elevens arbetsprestationer och att tolka dessa.” […] ” (3)

Det man samlar in är alltså i även Skolverkets vokabulär inte kunskap utan information. Kunskap blir det först när läraren samtidigt har kunskap (fortfarande i betydelsen sann, välmotiverad övertygelse) om att informationen ifråga har emanerat ur den aktuella elevens huvud. Och det kan du som lärare aldrig få med en hemuppgift. Det spelar ingen roll om man är övertygad om att det är sant att det är elevens arbete. Man kan ändå aldrig uppfylla kriteriet välmotiverat övertygad.

Efter att den elektroniska tjänsten för plagiatkontroll Urkund (numer Ourginal) släppt igenom flertalet uppenbart plagierade inlämningar (andras texter manipuleras ytligt eller översätts med Google translate) var det slutligen följande situation som våren 2017 fick mig att helt upphöra med hemuppgifter.

Vid tredje omprovsförsöket

Elev kom inte till första provet på mom 1 men väl till omprov 7e april. Först vid tredje omprovsförsöket den 2a juni klarade den ett svajigt E.

Skärmdump från Digiexam över aktuell elevs bedömningar på mom 1 våren 2017.

Mom 2 (deadline 23:e april) och 3 (deadline 31:a maj) var hemuppgifter och inkom båda inom fyra dagar. Urkund hade inget att anmärka och bedömningsnivå på dessa var A och A. Sammantagen bild av skriftligt betygsunderlag löd alltså: E, A och A och Skolverket ger följande besked om sent inkomna arbeten: ”När läraren bedömer ett sent inlämnat arbete ska detta ske utifrån samma principer som när ett arbete som lämnas in i tid bedöms”. (4)

Jag lade ner timmar på att granska dessa inlämningar, bl.a. genom att via Google translate översätta dem till alla tänkbara språk: engelska, arabiska, urdu, farsi och sedan söka på nätet. Ingen träff. Behöver jag tillägga att eleven på heder och samvete försäkrade att hen gjort dessa inlämningar själv? Jag gav upp, följde regelverket och under konvulsioner satte ett D.

Mot betalning

Vid ett senare tillfälle berättade en elev hur detta kan gå till: att det finns folk på nätet som skriver skolarbeten mot betalning. Kanske hade alltså min elev köpt dessa arbeten och precis som med AI-program blir sådana unika och i praktiken omöjliga att avslöja. Jag har även haft elever som erkänt att det i själva verket varit deras föräldrar som gjort uppgifter åt dem. Till och med en del lärarbarn har efter studentexamen i förtrolighet medgett detta. Att tillgång till pengar eller kompetenta men dubiösa vårdnadshavare kan ge sådana fördelar i skolan är fullständigt oacceptabelt.

Winerö har alltså rätt även när han skriver att ”olika elever har olika förutsättningar för att skriva hemma. Det är därför skolans uppgift att verka kompensatoriskt och eftersträva examinerande situationer som är så likvärdiga som möjligt, vilket i princip är omöjligt utanför skolan”. (1)

Alltså, kunskap (sann, välmotiverad övertygelse) kan bara finnas på ett enda ställe: i huvudet.

”Hemuppgifter bör bort”

Om inte förmågan att översätta eller nöjaktigt kasta om orden i en textmassa och på det sättet undkomma program för plagiatkontroll eller tillgång till pengar eller dubiösa vårdnadshavare är bedömningskriterier skall inte möjligheter till okontrollerade sådana produktionsvillkor erbjudas. Det finns inga hemuppgifter som inte erbjuder sådana produktionsvillkor. Slutsatsen är både enkel och självklar. Hemuppgifter bör bort.

Jag hyser inga förhoppningar om att Skolverket kommer att hörsamma denna uppmaning till förbud mot examinerande hemuppgifter. Och jag kan försäkra att många elever, lärare, föräldrar och skolledare inte kommer att välkomna ett sådant, detta av den enkla anledningen att alla förstår att det kommer att öka andelen elever som med rådande kunskapskrav inte kommer att lyckas lämna skolan med fullständiga betyg.

Göran Hestner, gymnasielärare i psykologi, humspec(psyk.), kommunikation

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Källor:
(1) https://skolvarlden.se/artiklar/ai-har-dodat-den-skrivna-hemuppgiften/?fbclid=IwAR1jH7UFC68T2b-4lIGTmFUrSz1hWIeUozU-93wLZogXnOSR4mOus8bPWqE
(2) https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/franvaro-och-rester
(3) https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6596de/1553963978320/pdf2660.pdf
(4) https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a277f4/1537272233334/klapp_7-9-gy-vux.pdf

Kommentera