Kommentar

”Ingen lärare som följer lagen ska känna oro”

Konsekvensen av att nästan varannan lärare känner en ökad oro för att bli oskyldigt anmäld av elever eller föräldrar är ökad osäkerhet. 
"Skollagen har skärpts för att lärare ska kunna ingripa och inte behöva tveka, men för att det ska fungera måste läraren ha full uppbackning av skolledning och huvudman", säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Bo Jansson menar att den ökande oron missgynnar klimatet i skolan, att det blir otryggare och att studieron försämras.

– Vi har fått en skärpning av skollagen för att lärare ska kunna ingripa för att skapa trygghet och studiero för alla elever. Men för att det ska fungera i praktiken måste man vara överens på skolan om hur man ska agera i olika situationer, utifrån skollagen. Som lärare måste man också känna trygghet i att när man agerar så som det är sagt, då får man fullt stöd och uppbackning från skolledning och huvudman. 

Bo Jansson menar att huvudmännen i dag oftare agerar mer direkt när en lärare blir anmäld och plockar bort den ur undervisningen, istället för att som tidigare först reda ut vad som har hänt. 

– En lärare kan bli anmäld för något som sedan visar sig inte hålla, hen blir anklagad, fallet utreds och så visar det sig att läraren är helt klanderfri. Men rykten sprids snabbt och ofta har man redan blivit bestraffad, och kan till och med ha blivit av med jobbet. 

Hur kan man vända utvecklingen?

– Det professionella ledarskapet är jätteviktigt. Vi lärare är också professionella ledare, men skolledare måste ta sitt ansvar och också få fullt stöd från huvudmannen. Med den trygghet som skapas då får vi lärare som känner att de kan agera enligt skollagen. Jag tror inte att det behövs några förändringar i skollagen, däremot behöver vi tydliggöra att lärare har de här befogenheterna att agera och att det inte bara är en möjlighet utan faktiskt är tänkt att följas för elevernas bästa. Lärarna måste få fullt förtroende hela vägen från utbildningsministern och riksdagen, till skolledare och föräldrar. Ingen lärare ska känna sig osäker för att hen följer den lag vi har. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm