trapp_knapp
Kommentar

”Lärarna har redan de verktyg som behövs”

Lärare har ett omfattande tillsynsansvar över sina elever, men också en skyldighet att ingripa mot elever som uppträder stökigt.
– Ibland kan det vara svårt att förena de båda uppgifterna, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck.

De lagar och regler som gäller i samhället i stort, gäller så klart även för lärare. Därutöver finns det ett antal specialregler för skolan och lärarna.

– Många av bestämmelserna om vad lärarna får och inte får göra för att upprätthålla trygghet och studie-ro finns i skollagens femte kapitel. Den viktigaste regeln – tillsynsplikten – är dock inte reglerad i lag eller förordning, men klart uttalad i förarbeten, rättsfall och en mängd JO-uttalanden, säger Kristina Rollbäck.

– Tillsynsplikten innebär att du som lärare har ett ansvar för dina elever under tiden de är i skolan. Men självklart varierar ansvarets omfattning beroende på elevernas ålder och mognad.

En lärare kan inte frånsäga sig tillsynsplikten eller delegera den till exempelvis en förälder eller någon annan i samband med en utflykt.

– Nej, du är ansvarig och kan dömas till böter eller 

skadestånd om någon skadats för att du har brustit i tillsyn. 

Enligt skollagen ska det på varje skola finnas lokala ordningsregler. 

– Det är rektorn som beslutar om reglernas innehåll. Men de får självklart inte stå i konflikt med skollagen. Regler kring keps i klassrummet är en typisk ordnings-regel.

Kan jag ha egna ordningsregler i mitt klassrum?

– Nej. De ordningsregler som rektorn har beslutat om, gäller för hela skolan. Däremot kan jag ha trivselregler i mitt klassrum om de inte står i konflikt med ordningsreglerna.

Om en elev stör, har lärare enligt skollagen rätt att vidta en rad åtgärder för att åstadkomma studiero i klassrummet, till exempel omflyttningar. 

– Hjälper inte tillsägelser, kan läraren utvisa den störande eleven ur klassrummet och ge honom eller henne kvarsittning, även om rektorn beslutat att just på den här skolan är det förbjudet att utvisa elever eller ge kvar-sittning. Enligt skollagen har lärare de verktygen till sitt förfogande och skollagen står över lokala ordningsregler som rektorn beslutat om.

Gör inte tillsynsansvaret att det är svårt att visa ut 12-årige Kalle från klassrummet? Då har ju inte läraren längre tillsyn över vad Kalle gör?

– Det ska skolan ha rutiner för. Du får inte släppa Kalle vind för våg, även om han har varit stökig i klassrummet.

Kommentera