debatt_vardegrund

Mia Stewart är ämnespedagog i engelska och historia.

Debatt

”Låt eleverna ta ledningen i värdegrundsarbetet”

Debatt. När eleverna får ansvar ökar intresset och relevansen genom att de deltar aktivt i planeringen och utvärderingen. Menar vi allvar med Lgr 2011s mål om att förbereda elever för att leva och verka i samhället är detta ett angeläget och prioriterat mål, skriver läraren Mia Stewart.

Den svenska skolan har idag som ansvar att förbereda elever på att ”leva och verka i samhället”. Frågan är; vilket samhälle vill vi ha? Vilken typ av elev ska vi släppa ut i samhället? Jag jobbar som ämneslärare och jag märker att det finns en tydlig brist på värdegrundsarbete i skolan. Med detta menar jag inte att pedagoger inte följer Lgr 2011 för det tar jag för givet att vi gör. Vad jag menar är det som sker utöver undervisningen. Elever som säger fula saker, brist på självkänsla, olika former av kränkningar både mellan elever och till pedagoger, brist på respekt för varandras olikheter och psykisk ohälsa bland elever. Ett problem är att mycket av detta händer utan att pedagoger vet om det. Det kan tyckas märkligt men det är egentligen inte så konstigt att det oftast sker bakom våra ryggar då eleverna vet att det de gör är fel.

Jag anser att skolan behöver en kontinuitet och stabilitet i värdegrundsarbetet. Det behöver schemaläggas på ett sånt sätt att skolan jobbar med det varje dag i en bestämd struktur. Inte förrän detta görs och elever är med i processen kan vi förvänta oss en förändring. Grunden för all varaktig beteendeförändring är inlärning via delaktighet, att själv få öva och pröva. Detta är den sortens främjande arbete som skolan behöver.

John Deweys uttryck, learning by doing, innefattar bland annat att människor kan lära sig själv genom att sätta ihop teori, praktik, reflektion och handling till en helhet. Genom på förhand bestämda teman kan eleverna välja det tema som är mest relevant att jobba med under en period. Till temat finns ett antal aktiviteter som kan vara både fysiska och verbala. Exempel på teman kan vara mobbning, diskriminering, utanförskap, fördomar, demokrati, tolerans, respekt osv. Om eleverna får förtroendet att välja tema och aktivitet varje vecka och dessutom få göra en utvärdering att lämna över till EHT eller ansvarig pedagog visar vi förtroende för deras åsikter. Det är också viktigt att jobba med alla slags teman som rör vårt samhälle. Att ha detta som ett återkommande moment varje vecka/period i skolan varje termin och år kommer ge ett bättre resultat.

Jag anser att vi måste låta eleverna delta aktivt i planeringen av värdegrundsarbetet i skolan. Eleverna har betydligt mer insyn i vad som är relevant för dem än vad pedagogerna har. Elevstyrt värdegrundsarbete skulle minska den oftast tunga arbetsbördan för pedagogerna. Med deras aktiva medverkan kan vi nå bättre resultat och med ett strukturerat ramverk kan elever ta över ledarskapet och arbetet blir mer lustfyllt. Vill vi ha samhällsmedborgare som tar ansvar och är medvetna om hur viktigt en värdegrund är måste vi börja jobba med detta mer effektivt i skolan.

Mia Stewart, ämnespedagog i engelska och historia

Kommentera