formativ1-810
Formativ bedömning

LR: ”Både formativ och summativ behövs”

Både formativ och summativ bedömning är viktiga delar i svensk undervisning, menar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.
– Det finns ingen motsättning mellan dem.

Formativ och formativ bedömning

Så här skriver Skolverket i sitt stödmaterial ”Kunskapsbedömning i skolan”:

”När resultatet av en bedömning beskrivs i sammanfattande termer som en lägesrapport, till exempel i form av ett omdöme eller ett betyg till eleven, har den en summativ funktion.

Utgör den i stället en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling utifrån den lägesbeskrivning och de styrkor och svagheter som framkommit, fungerar den formativt. Bedömningar som vanligtvis betraktas som summativa, som nationella prov, kan i undervisningen också användas formativt för eleverna.”

Enligt Skolverket fungerar en bedömning formativt om den följs upp och eleven får en tydlig återkoppling på sina arbetsprestationer. ”Informationen från bedömningen används inte bara till att se hur långt eleven har nått utan också till att vägleda eleven vidare i sin kunskapsprocess.”

Jan Håkansson och Daniel Sundberg, forskare vid Linnéuniversitetet, kom i fjol med boken ”Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning”. Även de pekar på vikten av att ”lärare arbetar med både summativ och formativ bedömning som en integrerad del av undervisningen”.

– Formativ bedömning är något som vi lärare sysslar med dagligen i klassrummet: i undervisningssituationen och i samtal med elever efter lektionen. Det är en naturlig feedback som vi ger till eleverna, säger Bo Jansson.

Den pågående debatten som ställer formativ och summativ bedömning mot varandra är fel, menar han.

– Att påstå att vi bara skulle kunna ha formativ bedömning och att det motsätter en summativ bedömning blir fel. All form av formativ bedömning måste egentligen föregås av någon form av summativ bedömning. Genom att ha ett prov eller muntlig avstämning blir det tydligt vad eleven behärskar och utifrån det kan du som lärare berätta vad eleven behöver träna mer på.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm