asa_replik

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, replikerar på debattartikeln om strejkrätt.

Replik

”LR slår vakt om balansen på arbetsmarknaden”

Replik Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund replikerar debattartikeln där LR uppmanades att hoppa av uppgörelsen om inskränkningar i strejkrätten.

Lärarnas Riksförbund anser att en fackförenings möjlighet att vidta stridsåtgärder är grundläggande och utgör en viktig hörnsten i fackförbundens styrka gentemot arbetsgivare. Det är viktigt att det finns en balans på svensk arbetsmarknad och förbundet anser att dagens balans är den rätta. 

Balansen hotades på allvar av stridåtgärdsutredningen förslag om att endast ett kollektivavtal per arbetsplats skulle tillåtas. Det skulle ha inneburit stora ingrepp i grundläggande fackliga rättigheter, som föreningsfriheten och rätten att förhandla om kollektivavtal. Det hade också riskerat att ställa olika fackförbund mot varandra, ett uppenbart hot mot mindre fackförbund på svensk arbetsmarknad.

Stridsåtgärdsutredningens förslag byggde på att endast ett kollektivavtal per arbetsplats skulle tillåtas. LR har inte efterfrågat en förändring av rätten att vidta stridsåtgärder, men när alternativet med lagförändring var så illa som det var arbetade parterna i form av de tre huvudorganisationerna Saco, TCO och LO tillsammans med Svenskt Näringsliv fram en uppgörelse med ett nytt underlag till lagförslag för att begränsa den skada som stridsåtgärdsutredningens lagförslag skulle kunna åsamka. Förslaget togs fram skyndsamt vilket kanske var nödvändigt för att förekomma stridsåtgärdsutredningens förslag men det hade varit önskvärt med en bredare diskussion och en djupare analys.  

Den första invändningen från skribenterna gäller risken för avtalsshopping och så kallade ”gula” fackföreningar. Det nya lagförslag som tagits fram utifrån parternas uppgörelse har ingen inverkan på vilket kollektivavtal som ska tillämpas i en konkurrenssituation mellan två eller flera avtal. Det påverkar därför inte arbetsgivarens möjligheter till så kallad avtalsshopping eller risken för etablering av så kallade ”gula”, det vill säga arbetsgivarstyrda fackföreningar. Det nya lagförslaget omfattar inte heller andra stridsåtgärder som strejk mot arbetsgivare utan kollektivavtal, indrivningsblockader eller sympatiåtgärder.

Skribenterna pekar även på att stridsåtgärder för påtryckningar vid individuella rättstvister förbjuds. Rättstvister rör innebörden eller tillämpningen av lag eller avtal. Exempel på en rättstvist är att en arbetstagare har blivit uppsagd eller diskriminerad.

För sådana tvister finns en särskild rättsordning reglerad i lag och i parternas förhandlingsordningsavtal. Lärarnas Riksförbund företräder i dessa fall sina medlemmar genom förhandling och vid behov genom domstolsprövning. 

Precis som skrivs i debattartikeln har vi inget otalt med Hamnarbetarförbundet. I den långvariga konflikten i Göteborgs hamn tar vi inte ställning. Men situationen där medförde ett påtagligt hot om lagstiftning som skulle vara betydligt mer inskränkande av rätten till stridsåtgärder. Inför det hotet valde fackförbundens centralorganisationer att hitta en partslösning som värnade kärnan i strejkrätten – rätten att strejka för att uppnå kollektivavtal. Vi är därför nöjda med att regeringens utredning nu hamnat i papperskorgen och att den svenska partsmodellen i detta avseende består.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund

Kommentera