debatt_malmo

Martin Strand är chef på kompetensförsörjningsenheten, Malmö Stad.

Debatt

Malmö stad: ”Grundskolepedagoger ska inte ersätta behöriga lärare”

Debatt Att låta obehöriga bli "grundskolepedagoger" handlar inte om att systematiskt ta in obehöriga lärare för att ersätta behöriga lärare, skriver Martin Strand på Malmö stad.

I en artikel i Skolvärlden den 23 januari nämns det att grundskoleförvaltningen i Malmö stad har gått vidare med en ansökan till utbildningsdepartementet om att få anställa grundskolepedagoger, trots att LR lokalt har protesterat under flera år.

Vi har haft en samverkansdialog med lärarorganisationerna under tre års tid kring ett införande av befattningen grundskolepedagog, där utgångspunkten har varit att alla elever behöver legitimerade och skickliga lärare för att lyckas i skolan. I vår dialog har båda lärarorganisationerna framfört synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har grundskoleförvaltningen tagit hänsyn till och gjort förändringar utifrån. Bland annat har vi tagit med synpunkten om att tidsbegränsa anställningen och att förbättra legitimerade lärares arbetssituation genom att huvudmannen tar ett större ansvar för att kvalitetssäkra de obehöriga lärarnas uppdrag. En ökad kontinuitet med längre anställningstid för grundskolepedagoger bidrar till bättre förutsättningar för de legitimerade lärarna att hantera sitt handledaruppdrag och ansvar för undervisningens kvalitet. Till slut var alla överens om innehållet och lärarorganisationerna gav klartecken till att gå vidare med ansökan till utbildningsdepartementet.

Det är viktigt att påpeka att införandet av grundskolepedagoger riktar endast sig till en liten del av de obehöriga lärarna, ca 10 procent. Det gäller de som har akademiska poäng med sig och vill läsa in lärarexamen. Syftet med grundskolepedagoger är att redan anställda medarbetare i en längre tidsbegränsad anställning än vad skollagen medger, ska ges förutsättningar att läsa in en lärarexamen mot legitimation samtidigt som de praktiserar undervisning. Det handlar alltså inte om att systematiskt ta in obehöriga lärare som ska ersätta behöriga lärare.

I förlängningen bidrar införandet av grundskolepedagog till en ökad likvärdighet samt att undervisningens kvalitet och elevernas trygghet och studiero kan säkerställas i en tid när underskottet av behöriga lärare är påtagligt för skolorna. Detta sammantaget gynnar eleverna, då de får en kontinuitet i sitt lärande samtidigt som grundskoleförvaltningen kan anställa fler behöriga lärare. Arbetet är långsiktigt, som tillsammans med andra insatser bidrar till skolans måluppfyllelse.

Men vi arbetar intensivt och fokuserat sedan flera år även för att få fler behöriga lärare till vår förvaltning. Bland annat genom att erbjuda möjligheten att som obehörig lärare läsa in en lärarexamen på arbetstid, införa nya befattningar så som lärarassistent och elevkoordinator vars syfte är att komplettera lärares uppdrag och avlasta lärare i vissa arbetsuppgifter, utveckla attraktiva anställningar för seniora lärare, inrätta olika karriärtjänster för fritidspedagoger och lärare, samarbeta med lärosäten kring arbetsintegrerad lärarutbildning samt andra insatser inom områdena lön, arbetsmiljö, resurstilldelning och kompetensutveckling.

Vår uppfattning är att vi har haft en bra samverkansdialog med lärarorganisationerna och att den goda dialogen ska fortsätta när vi har fått svar från utbildningsdepartementet.

Martin Strand, chef kompetensförsörjningsenheten Malmö Stad

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera