Annons
Berättarministeriets Nour Wålstedt (t.v) är utbildningsansvarig och Dilsa Demirbag-Sten är stiftelsens generalsekreterare. Foto: Karl Gabor, Emma-Sofia Olsson/Readligion

Ny studie: Det här saknar lärare i utsatta områden

Publicerad 5 oktober 2020

Fakta

Lärares förutsättningar och behov

  • Rapporten ” Man lär sig av varandra och är aldrig fullärd” bygger på kvalitativa och kvantitativa underlag och är baserad på Berättarministeriets systematiska utvärderingar med lärare, samt djupintervjuer, enkäter och undersökningar som tagits fram i samarbete med KTH, Demoskop, Ramböll Consulting och Novus.
  • Innehållet är avgränsat till språkutveckling, lustfyllt lärande och främjande av kreativt och kritiskt tänkande enligt grundskolans läroplan, som också speglas i formuleringen av Berättarministeriets uppdrag.
  • Enligt rapporten är tre teman återkommande i lärarnas behovsspecifika efterfrågan om utveckling för sin undervisning: Digitalt lärande/digitala verktyg, språkutvecklande arbetssätt och arbetssätt som främjar kreativt och kritiskt tänkande.
  • Lärarna efterfrågar också professionsutveckling som är verksamhetsnära, gärna i anslutning till den egna skolan, integrerad i undervisningen och som leds av kompetenta personer. Idag ligger ett stort ansvar på lärarna själva, och många uppger att de prövar sig fram och ägnar sig åt självstudier. 

Läs hela rapporten här.

Fakta

Berättarministeriet

  • Berättarministeriet grundades 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer och Robert Weil och är en är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse.
  • Berättarministeriet finns i Stockholm-Hagsätra, Stockholm-Husby och Gamlestaden i Göteborg. 

Källa: Berättarministeriet

Språkutvecklande arbetssätt, kreativ pedagogik och digitala verktyg i undervisningen. Det är vad lärare i socioekonomiskt utsatta storstadsområden behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag, enligt en ny rapport av Berättarministeriet.

– En viktigt insikt är att varken lärarstudenter eller lärare känner att de har beredskap att möta den verklighet som är, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på stiftelsen Berättarministeriet, om den aktuella rapporten.

I den har lärare i socioekonomiskt utsatta storstadsområden fått beskriva vad de behöver för att skapa förutsättningar för sina elever att lyckas med sin skolgång. Deras svar visar att det största behovet för individuell professionsutveckling faller inom digitalt lärandet (44 procent), metoder som utvecklar elevernas kreativa och kritiska tänkande (32 procent) samt språkutvecklande arbetssätt (27 procent).

– Syftet med den här rapporten är att vända sig till de mest utsatta lärarna och fråga efter deras behov. Eftersom alla skolor ser olika ut kan man inte ta fram generella riktlinjer för alla skolor. Det är viktigt att belysa dels för lärarna, men också för samhället så att vi kan göra rätt insatser och vända den här negativa utvecklingen, säger Dilsa Demirbag-Sten.

Det utredningsmaterial som ligger till grund för rapporten har framförallt samlats in i Berättarministeriets upptagningsområden under åren 2011 till 2019. Det handlar dels om Stockholmsområdena Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Enskede-Årsta-Vantör, men även om Södertälje, Östra Göteborg och Angered.

Eva Dekany-Ström.Eva Dekany-Ström, danslärare på Kulturskolan och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Södertälje, tycker att rapporten tar upp många viktiga faktorer. Samtidigt påpekar hon att det finns andra delar som också har stor inverkan på lärarnas arbete.

– Den är inte fel, men en rapport är alltid en rapport. Jag och mina kollegor arbetar i verkligheten där vi ofta undervisar grupper om 27 barn med olika förutsättningar och mognadsgrad. Det är inte schysst, men eftersom man har för få lärare att tillgå och ekonomin styr så blir gruppstorlekarna ofta för stora, säger Eva Dekany-Ström.

 Vidare menar hon att det behövs mer resurser för att lärare ska kunna ge alla elever rätt förutsättningar att lyckas med sin skolgång.

– Det är också det som är det svåra i skolan idag. Alla ska få det stöd de behöver, samtidigt som många lärare inte bara undervisar utan även måste agera rastvakt, kontakta föräldrar och andra uppgifter som snor resurser från undervisningen.

– Det är ett problem som skolorna måste lösa. Det måste organiseras så att eleverna får den hjälp de behöver, exempelvis genom att ta in mer personal så att lärarna får tillräckligt med tid att lägga på sin undervisning, säger Eva Dekany-Ström.

Även när det kommer till det digitala så ska läraren vara den som hjälper.

Enligt Berättarministeriets kartläggning är det digitala lärandet en del av lärarnas behov. Samtidigt pekar den på att lärarstudenter inte får tillräckligt med digital kompetens med sig ut i arbetslivet, och att verksamma lärare ser det digitala lärandet som sitt största professionsutvecklingsbehov.

”Skolan har i uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens, men lärarna behöver stöttning i sin egen digitala kompetens, samt användandet av digitala verktyg i undervisningen för att kunna genomföra sitt uppdrag. Detta är något som lärarna upplever oro och stress kring”, står att läsa i rapporten.

– Det handlar om möjligheten och kompetensen att använda de digitala verktygen på ett bra och kreativt sätt i undervisningen. Lärarna i rapporten efterfrågar inte hur en app eller andra mjuk- och hårdvaror fungerar utan vill snarare få förståelse för hur de ska använda det digitala i den dagliga undervisningen, säger Dilsa Demirbag-Sten.

Hon tillägger att för många är digitaliseringen fortfarande någonting nytt och att lärare vill ha flera strategier för att kunna förhålla sig till det här nya arbetssättet på bästa sätt. 

Eva Dekany-Ström är inne på samma spår.

– Visst är det bra med digitala verktyg och att det fungerar som det ska. Lärare måste få utbildning och behärska det digitala. Eleverna ska inte vara kvickare utan även när det kommer till det digitala så ska läraren vara den som hjälper och ger stöd.

Många av eleverna i Berättarministeriets upptagningsområden är flerspråkiga, vilket påverkar lärarnas situation i klassrummet. Majoriteten som deltagit i studien upplever att flerspråkighet bidrar till nya synsätt och ökad språkmedvetenhet, medan andra understryker att det saknas utrymme för att hinna lyssna in alla elever utifrån deras behov.

– Väldigt mycket handlar om språkutveckling. Det måste genomsyra hela undervisningen och är en viktig faktor för att vi ska lyckas nå målen på bästa sätt. I Södertälje jobbar vi mycket med forskningsbaserade resultat, samtidigt som vi hela tiden utvärderar och följer upp vårt arbete för att kunna nå ännu bättre resultat, säger Eva Dekany-Ström.​

Istället för att släcka bränder för stunden behövs mer tid för reflektion.

Därtill uppger många lärare i rapporten att elevernas kreativa och kritiska tänkande är ytterligare ett område som både de själva och deras arbetslag behöver utvecklas inom.

 – Kreativt och kritiskt tänkande är egentligen något som en lärare redan har. Lärare är ett väldigt kreativt yrke, men även här måste lärare få mer tid och input på vilka strategier de ska använda sig av för att på bästa sätt få in det i sin undervisning, säger Dilsa Demirbag-Sten.

För mycket administrativa uppgifter och för lite resurser brukar ofta lyftas fram när lärare i utsatta områdens behov diskuteras – är det faktorer som berörts även i den här kartläggningen?

– I den här rapporten är det inte pengar, utan snarare tid som lärarna efterfrågar. Istället för att släcka bränder för stunden behövs mer tid för reflektion och att man testar sig fram.

– Lärarnas kreativa tid och tid för dialog med kollegor har minskat under de senaste tjugo åren. Många känner att de inte längre har tid för erfarenhetsutbyte och att testa sig fram i klassrummet, vilket är ett problem, säger Dilsa Demirbag-Sten.

Under hösten 2020 har Berättarministeriets lärarfortbildningar på uppdrag av Stockholms stad påbörjats. De riktar sig särskilt till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Det rör sig om områden som kommunen bedömer är i särskilt behov av stöd och sammanlagt kommer sju skolor och 69 klasser i upptagningsområdena Hagsätra och Husby i Stockholm att delta i pilotomgången.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Fortsatt strid om friskolors skolpeng och kösystem

Skolkö

Några avfärdar utredningens förslag, andra stödjer dem fullständigt.

Annons
Annons
Annons
Coronaviruset

LR om nya riktlinjer: Mindre oro men ökad arbetsbelastning

Corona

”Med fler elever hemma blir det tuffare för lärarna”, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

FHM vänder: Barn ska stanna hemma från skolan

Corona

Symptomfria elever i grund- och förskola ska hållas hemma om familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Annons
Annons

Kornhall efter nya beskedet: ”Bra första steg, Anna Ekström”

Corona

”Vi behöver en smittskyddspolitik i skolan som bygger på internationell evidens, inte enstaka svenska myndighetspersoners tyckanden.”

Annons

Uppdaterad: 23 frågor och svar om corona

Corona

Det här gäller för dig som lärare.

Var fjärde skola följer inte corona-riktlinjer

Covid-19

”Man måste skydda personalen utifrån de riktlinjer som finns.”

Lärarens inbjudan: ”Välkommen på studiebesök i verkligheten, regeringen”

Debatt

”I klassrummen behövs inget avstånd, handsprit eller munskydd. Nån elev kan spy, må illa och hosta till men de är i skolan, trots alla rekommendationer från FHM”

Kommentera

Vikariebristen i coronakrisen på väg att knäcka lärarna

Corona

Trots larmen – den rekordstora bristen på vikarier kvarstår. 

Kornhall: Om Tegnell menar allvar borde han skämmas

Covid-19

”...och det borde de som är ansvariga för hans anställning också göra”, skriver Per Kornhall.

”Arbetsgivare måste sluta misstänkliggöra lärare”

Corona

För att regeringens beslut om distansundervisning ska få effekt krävs en större tillit, enligt LR. 

Specialpedagogik

Så hanterar specialpedagogen Agneta sina tre roller i skolan

Specialpedagogik

Arbetar som specialpedagog, lärare och fackligt ombud.

Fackligt

Europeiska facken ska bidra till en starkare lärarkår

Fackligt

”Viktigt att kunna dryfta dessa frågor tillsammans.”

Arbetsmiljö

Så vände skolan den negativa trenden

Likvärdighet

"Innan vi gjorde vår helomvändning var det ganska rörigt i skolan. Det var konflikter och barn som var ledsna."

Forskning

Unik virtuell praktik ska stärka läraryrket

Forskning

"Alltför många lärarstudenter upplever ett stort glapp mellan vad de har läst på universitetet och vad de sedan får göra ute i verkligheten."

Offentlighetsprincipen

Nej till offentlighetsprincip för friskolor: ”Ett hån mot lärare”

Sekretess

Vänsterpartiets förslag om att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har nobbats.

LR kritiserar nytt nej till offentlighetsprincip

Insyn

”Jättetråkigt” tycker LR:s Åsa Fahlén om att utbildningsutskottet röstade nej till att införa offentlighetsprincip på alla skolor.

Upprop för vinstbegränsning i skolor växer lavinartat

Lärarupprop

”Nu väntar vi på att politikerna ska börja agera.”

24 av 30 grundsärskolor har brister i arbetet

Granskning

Skolinspektionen granskning av grundsärskolor i landet visar att 24 av 30 skolor har ett eller flera arbetsområden som behöver utvecklas.

 

Debatt

”Förslagen innebär en direkt form av särbehandling”

Debatt

Debatt Förslagen för att skapa en mer likvärdig skola bör inte genomföras, skriver forskaren Hrvoje Kap.

Kommentera

Ta inte skärmen från barnen – sitt med och vägled istället

Debatt

Debatt "Svärordet fan har byts ut mot fuck och de busiga påhitten med tejp på kranen har blivit att doppa någon annans tandborste i toaletten och filma det", skriver läraren Elin Bengtsson.

Kommentera

”Viktigt att ge eleverna bevis på vår värme”

Debatt

”Lärare som förmår visa känslor, reagera, agera – en sådan lärare kan eleven arbeta hårt för”, skriver läraren Johanna Söderberg.

Kommentera

”En kamp att få bli en del av Sverige”

Debatt

”Många beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd är steg bakåt i utvecklingen”

Kommentera

Här får alla grundskollärare lokalt lönelyft

Lärarlöner

Grundskollärare i Luleå lovas extra löneförhöjning – på en procent.

Modellen minskade mobbning i skolorna med 40 procent

Forskning

Gävle kommuns skolor minskar mobbning kraftigt genom att arbeta med forskningsbaserade Gävlemodellen. 

Lärarbristen

Nytt nätverk vill bota lärarbristen: ”Behovet är akut”

Forskning

"Vi måste arbeta på bred front för att komma framåt".

Debatt

”Gymnasieskolan ska inte vara lika för alla”

Debatt

”Friare utformning av program bör uppmuntras, och gymnasieexamen genom ett frivilligt examensprov likt International Baccalaureate-systemet bör införas”, skriver Erik Berg (L) och Linn Rydberg (L).

Kommentera

Elevassistenter kan leda till sämre elevresultat

Forskning

Ny forskningsöversikt väcker frågor om elevassistenternas roll i skolan.

Arbetsmiljö

Föräldrar använder status som påtryckningsmedel

Arbetsmiljö

Poängterar titlar och tar med juridiska ombud på betygssamtal – påstridiga föräldrar problem för skolor i välbärgade områden. 

”Förtal av lärare tas inte på allvar av rektorer och huvudman”

Debatt 

"Relationen mellan elev och lärare blir skev om läraren trippar runt och är rädd", skriver gymnasieläraren Gunilla Margareta Zuleta.

Kommentera

”SFI-elever riskerar stora kunskapstapp med distansundervisning”

Debatt

”Det är av yttersta vikt att eleverna inom vuxenutbildningen kan upprätthålla sin undervisning”, skriver Maria Nilsson (L) och Anna Manell (LK).

Kommentera

Skolverkets GD hyllar LR-kritik i läckt e-post

Kritik

”Osmakligt”, ”skamligt” och ”feberdrömskt”. Det är några lärarreaktioner på Skolverkets generaldirektör Peter Fredrikssons e-post, skickat till Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Arbetsmiljö

Facket larmar: Hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Lärare på Anders-Olofskolan i Ragunda kommun larmar om en ohållbar arbetsmiljö. Detta har fått facket att kräva åtgärder.

Ny fortbildning i läs- och skrivsvårigheter från SPSM

Resurser

Nytt studiepaket ska träna arbetslag i att upptäcka, förstå och hantera läs- och skrivsvårigheter.

Debatt

”Inför offentlighetsprincipen för samtliga skolor”

Debatt

"Vi måste kunna känna oss trygga med att alla huvudmän tar uppdraget på allra största allvar", skriver Daniel Riazat (V).

Kommentera
Likvärdighetsdebatten

Det betyder Academedias ”slopning” av skolkön – egentligen

Skolkö

Academedia-VD:n Marcus Strömbergs rapporterade vilja att slopa skolkön visar sig kraftigt överdriven.

Kornhall: Argumentation med köpt forskning

Likvärdighet

”Ett av de mest försåtliga sätten är att klä sin argumentation i lånta forskarkläder”, skriver Per Kornhall.

Debatt

”Mer läromedel i skolans undervisning”

Debatt

”För att målet om mer läromedel i skolans undervisning ska nås krävs att befintliga hinder rivs eller nedmonteras”

Kommentera

Panelen: så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Lärare svarar på tre aktuella frågor.

Debatt

”Stärk skyddet mot politisk diskriminering i skolan”

Debatt

"Vi har mängder av exempel på politiskt aktiva som mer eller mindre öppet nekats anställning inom grund- och gymnasieskolan", skriver Mikael Strandman (SD) och Michael Rubbestad (SD).

Kommentera

Analys av lärarlegitimationen: ”Facken var framgångsrika”

Utbildningspolitik

”Facken hade genomslag i sin opinionsbildning.”

Debatt

”Utöka idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan”

Debatt

”Vi vill utöka ämnet idrott och hälsa från nuvarande 600 timmar till 700 under grundskoletiden”, skriver Gudrun Brunegård (KD).

Kommentera

Kommunen betalar facken skadestånd efter tvist

Fackligt

"Det har varit väldigt tydligt för oss att vi hade rätt."

Debatt

”MUF och SSU måste skilja på förslag och beslut”

Replik

”Det är felaktigt av företrädare för M och S att hävda att KD vill avskaffa modersmålsundervisningen” skriver Kasper Avenbrand (KD).

Kommentera

”KDU berättar inte hela sanningen om förslaget”

Slutreplik

”Det var partistyrelsen som lade fram förslaget om att avskaffa modersmålsundervisning inför Kristdemokraternas partifullmäktige”

Kommentera

Historielärare: ökat fokus på bedömning

Forskning

Mätbara resultat har blivit viktigare för historielärare och tidspress gör att de prioriterar att undervisa i modern historia, visar ny studie. 

Coronaviruset

Läraroro efter ökade sjuktal: ”Läget har förvärrats”

Corona

Mer än var tionde lärare sjukskriven – kollegor tvingas sköta undervisningen i flera klasser samtidigt. 

Ny HD-dom: Brist på stöd är diskriminering

Stöd

HD: Elever med stödbehov har rätt till skadestånd om insatserna dröjer.
– Jättebra att det här kommer, säger NPF-experten Kenth Hedevåg.

Fortsatta kopplingar till extremism – friskola måste stänga

Nedstängning

Eleverna riskerar att utsättas för radikalisering, enligt Skolinspektionens beslut som skolan nu planerar att överklaga. 

”Barn som flytt hit måste få kosta pengar”

Debatt

”Vi pratar om en likvärdig skola. Det kommer vi inte i närheten av så länge vi inte lyfter skolor i våra så kallade särskilt utsatta områden”

Kommentera
BETYG OCH BEDÖMNING

Efter kritiken – ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Betyg

Kursbetygen ska slopas och ersättas av ämnesbetyg.

Läromedel

Hela listan: Kommunerna som lägger mest – och minst – på läromedel

Rapport

Elever som bor i olika kommuner får inte samma förutsättningar att klara skolan.

Debatt

”Vill vi vara professionella lärare eller servicepersonal?”

Debatt

”Landets lärare bör resa sig i gemensamt motstånd mot skolkoncernernas expansion”, skriver Marcus Larsson.

Kommentera
Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten undersöker covid i skolan

Corona

En pilotstudie ska undersöka immunitet för covid-19 hos elever och lärare.

LR om FHM:s pilotstudie: ”Viktigt att det undersöks”

Corona

”Det är viktigt att detta undersöks”, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm.

”Det är dags för nationella riktlinjer för skolans hantering av covid-19”

Debatt

”Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket”, skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

Grundskolor stänger efter smittspridning

Coronavirus

Två grundskolor i Huddinge går över till distansutbildning.

Debatt

”Personalbristen krockar med måluppfyllelse och elevers behov”

Debatt

”Vi jobbar för att det handlar om liv och död, men det är nog inte så länge till vi orkar”, skriver specialpedagogen Cecilia Rosenlund.

Kommentera

Regeringen ser över svenskämnena – ska bli mer rättvist

Språk

Alltför många elever får inte den svenskundervisning som de behöver – "Behöver vända och vrida på alla stenar för att hitta samtliga problem."

Debatt

Läraren: ”Ta bort utvecklingssamtalen”

Debatt

”Jag ser utvecklingssamtalen som tidskrävande bromsklossar”, skriver läraren Simon Sandström.

Kommentera
Lärarutbildningen

Grönt ljus för lämplighetsprov på lärarutbildningar

Beslut

Regeringen inför möjlighet till höjda antagningskrav på förskollärar- och lärarutbildningar.

Liberalerna: Därför vill vi ha obligatoriska test

Replik

”Fler ska inte bara vilja söka sig till lärarutbildningen, lika viktigt är det att fler slutför och tar lärarexamen.”, skriver Roger Haddad (L).

Kommentera

Debatt: Återinför USK:en och öka läraryrkets attraktivitet

Debatt 

”Vi måste slå ett slag för vikten av en rimlig arbetsbelastning”, skriver läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Arbetsmiljö

Skolan flaggar om dålig arbetsmiljö: ”Kan bli livsfarligt”

Arbetsmiljö

”Vi blev lovade en ombyggnation, men den rann ut i sanden”, säger skyddsombudet Andreas Ludvigsson.

Hörselpedagogens tips för lugnare klassrum

Arbetsmiljö

Läraren och hörselpedagogen Anita ger tips för mindre buller.

Betyg från åk 4 blir verklighet nästa läsår

Betyg

Rektor ska kunna besluta om att införa betyg från årskurs 4 från och med höstterminen 2021 meddelar regeringen. ”Oseriöst”, menar Lärarnas Riksförbund.

Arbetsmiljö

Alexander Skytte: 5 förslag för att göra läraryrket hållbart

Blogg

”Detta är mina fem förslag för att göra läraryrket till ett hållbart och attraktivt yrke som lockar rätt människor.”

Distansundervisning

Språklärare stöttar varandra i distansundervisningen

Språk

Utmaning att hålla elevers motivation uppe – över 100 lärare möttes online för att utbyta råd och erfarenheter. 

engelskspråkiga skolor

Kraftig ökning av engelskspråkiga skolor i Sverige

Internationella skolor

Skolverkets generaldirektör: ”Problematiskt”.

Anna Ekström: ”Svenska ska vara huvudspråket i svenska klassrum”

Internationella skolor

”Vi drar i nödbromsen om det behövs”.

IES: ”Vi är en del av lösningen för att motverka segregation”

Replik

"Tillståndet att delvis undervisa på engelska är inte villkorslöst", skriver Robin Kirk Johansson, skolchef för Internationella Engelska Skolan.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons