Lagar och regler

Nya lagar och regler för skolan – det här gäller 2022

lagbok klassrum

Med en dryg vecka kvar till skolstart har Skolvärlden sammanställt vilka nya lagar och regler som trädde i kraft den 1 januari.

Vårterminen

På Komvux gymnasiala nivå införs ändrade ämnesplaner i engelska och matematik. Fakta och förståelse betonas, och kunskapskraven förenklas. Ämnenas centrala innehåll har anpassats beträffande omfattning, konkretionsgrad och progression.

I komvux på grundläggande nivå, komvux i svenska för invandrare (sfi) och komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå införs en förenklad betygsskala.

Det har också införts nya bestämmelser kring försöksverksamheten med digitala nationella prov i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och komvux på gymnasienivå. Försöksverksamheten förlängs till 31.12 2023 och omfattar datorbaserade nationella prov, extern bedömning och central rättning. Medbedömning utgår.

Höstterminen

Från den 1 juli 2022 införs ändringar i vuxenutbildningens läroplan del 1 och 2. Sex och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer. I läroplanen har ämnets bredd fått en tydligare skrivning, och vuxenutbildningens jämställdhetsuppdrag förtydligats. Ändringarna trädde i kraft 2 juli 2021 men tillämpas första gången från 1 juli 2022.’

Kursplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan ändras. Fakta och förståelse betonas, och kunskapskraven förenklas/blir mindre detaljerade. Det centrala innehållet har anpassats beträffande omfattning, konkretionsgrad och progression.

Även kursplanerna för grundsärskolan, och för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning som går i specialskolan ändras. Det blir bland annat större betoning på fakta och förståelse medan antalet mål begränsas och kunskapskraven förenklas. I grundsärskolans ämnesområden tydliggörs ämnesinnehållet.

I grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan byter sex och samlevnad namn till sexualitet, samtycke och relationer. Förutom namnbytet har områdets bredd lyfts fram tydligare i läroplanerna. Ändringarna i läroplanerna trädde i kraft 2 juli 2021 men tillämpas första gången höstterminen 2022.

Skolans jämställdhetsuppdrag har förtydligats i läroplanerna del 1 och 2 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Motsvarande förstärkning av de obligatoriska skolformernas jämställdhetsuppdrag gjordes 2018. Ändringarna trädde i kraft 2 juli 2021 men tillämpas första gången på utbildning i samband med skolstarten i höst.

Om förslaget går igenom riksdagen får Skolinspektionen mandat att stänga skolor som inte åtgärdat samtliga påpekade brister inom två år efter kritiken. Kommuner ges samma rätt. Den eventuella lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm