lagboken
Lagar

Nya lagar och regler för skolan

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

Det träder i kraft den 1 juli 2019
 • Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.
 • Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.
 • Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet.
 • Förändringar i introduktionsprogrammen.
 • Flera mindre förändringar i gymnasiets ämnesplaner.
 • Alla gymnasieelever ska ha en mentor.
 • Förändringar i läroplanerna för att främja trygghet och studiero.
 • Förändringar i kursplan och kunskapskrav i specialskolan.
 • Krav på legitimation i fritidshemmet.
 • Försöksverksamhet med fjärrundervisning förlängs med ett år.

Källa: Skolverket

Höstterminen 2019 innebär mer undervisningstid i såväl matematik som idrott och hälsa i grundskolan. 105 ytterligare timmar matematik adderas på högstadiet, vilket innebär att eleverna ska få totalt 400 timmars matematikundervisning på högstadiet. Idrott och hälsa får 100 extra timmar att fördela över både mellan- och högstadiet. Ökningen av antalet timmar i matematik genomförs även i grundsärskolan och specialskolan.

Den förändring som på pappret påverkar flest är införandet av läsa-skriva-räkna-garantin, eller åtgärdsgarantin. Den ska, som namnet anger, garantera att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt, och att stödet utformas efter varje elevs behov.

För att uppfylla garantin ska skolan:

 • Använda obligatoriska kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov.
 • Göra en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när det behövs.
 • Planera och vidta de insatser som en sådan bedömning föranleder.
 • Följa upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat.
 • Överföra resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.

Det är huvudmannens ansvar att de resurser som krävs för att garantin ska kunna uppfyllas finns på skolan.

Skolan blir från och med 1 juli skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen.

I sommar försvinner även det undantag från kravet på lärarlegitimation och behörighet för att undervisa och ansvara för undervisning som idag finns på fritidshem.

I läroplanen skrivs även ett par nya punkter om elevernas ansvar in. Varje elev ska ”genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö” samt ”visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan”.

Samtidigt tillkommer en formulering som säger att rektorn har ansvar för att ”alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”.

Läs mer om alla nya lagar och förändringar på Skolverkets webbplats.

Kommentera