leif_bryngfors

Leif Bryngfors är chef för det europeiska SI-passcentret.

| Foto: Ola Torkelsson/Lunds universitet
SI-pass

Så fungerar SI-pass: ”Dominoeffekt ända ner i grundskolan”

Leif Bryngfors på Lunds universitet var med om att introducera SI-pass i Sverige. Nu ska modellen spridas till över 30 kommuner i sydligaste Sverige. 
– Det är ett enormt tryck, säger han. 

Så fungerar SI-pass
  • SI-pass står för samverkansinlärning. Metoden utvecklades på University of Missouri i Kansas City på 1970-talet. Till Sverige kom modellen i början av 1990-talet. 
  • Den används främst på universitetsnivå men har på senare år spridits till gymnasieskolor och grundskolor. 
  • SI bygger på att en äldre student eller elev fungerar som en guide eller förebild i ett ämne. SI-ledaren ska ta fram och leda samtal om de delar i kursen som eleverna upplever som svåra. Hen ska alltså hjälpa studenterna att tillsammans hitta svaret. 
  • Den som är SI-ledare har genomgått en tvådagarsutbildning i SI-strategier och ledarskap. 

Satsningen på SI-pass i sydligaste Sverige

  • Under namnet Regional SI-plattform försöker regionerna i de sydligaste delarna av landet sprida SI-modellen till samtliga kommuner i Skåne och Halland. Lunds universitet koordinerar och utvärderar satsningen. 
  • I den första fasen åker SI-ledare från universitet och högskolor ut och leder SI-pass på omgivande gymnasieskolor. Sedan ska modellen användas internt på gymnasieskolorna, där äldre elever leder pass för de yngre. I den sista fasen ska SI-ledare från gymnasiet leda pass på grundskolor. Planen är att det ska finnas SI-pass i samtliga kommuner i de tre regionerna inom ett år. 

SI-pass, samverkansinlärning, är en pedagogisk modell där studenter träffas i mindre grupper under ledning av en äldre student.

– Den äldre studenten ska vara en möjliggörare, en motor i gruppen, säger Leif Bryngfors, chef för det europeiska SI-passcentret. 

Metoden utvecklades på 1970-talet på University of Missouri i Kansas City och togs till Sverige 1994. I början testades SI-passen i en matematikkurs på Lunds universitet. Efterhand breddades verksamheten till fler ämnen och till fler delar av utbildningssystemet. 

– Vi har sett att det fungerar precis lika bra på både gymnasieskolan och grundskolan, säger Leif Bryngfors.

SI-ledaren får gruppen att fungera som en gammaldags studiecirkel.

Grunden är att det ska vara en grupp på mellan fem och femton elever och studenter. De ska tillsammans formulera vad de inte riktigt förstår och som de vill diskutera. 

Sedan organiserar den äldre studenten, SI-ledaren, arbetet. 

– Ska vi titta i böckerna och se om vi kan hitta en lösning? Ska vi dela in oss två och två? Efter ett tag börjar de lägga pusslet tillsammans. SI-ledaren får gruppen att fungera som en gammaldags studiecirkel, säger Leif Bryngfors. 

Det finns flera fördelar med upplägget, menar han. En är att SI-ledaren inte har någon betygssättande roll, vilket gör att diskussionerna blir friare. En annan är att SI-ledaren är mycket närmare eleverna. 

– Man kommer fortfarande ihåg vad som var svårt, men har samtidigt kommit lite längre och kan anknyta kunskapen, säger Leif Bryngfors. 

I dag finns SI-pass på ett 30-tal gymnasieskolor och ungefär tio grundskolor i Skåne. Men tanken är att det ska bli fler. Projektet Regional SI-plattform drivs av Region Skåne, Region Halland och Lärosäten Syd. Syftet är att på sikt säkra kompetensförsörjningen i hela södra Sverige. Tanken är att SI-passen ska minska avhoppen, stärka resultaten och överbrygga gapen mellan olika utbildningsstadier.

Inom ett år ska det finnas SI-pass i alla kommuner i området. För att kommunerna ska komma i gång har Sparbanksstiftelserna skjutit till pengar. 

– Kommunerna får 100 000 kronor för att starta verksamheten. Det är en stor satsning, det är ett enormt tryck, säger Leif Bryngfors. 

Man måste jobba både med utbildning och kontinuerlig handledning av eleverna.

Tanken är att universiteten ska etablera kontakt med gymnasieskolorna. I nästa steg startar gymnasieskolorna egen SI-verksamhet, där exempelvis elever i årskurs 3 är SI-ledare för yngre kamrater. Efterhand ska gymnasieskolorna samarbeta med grundskolorna, där gymnasieelever kan ha SI-pass med grundskoleelever. 

– På det sättet får man en dominoeffekt som bygger på det här arbetssättet hela vägen ner i grundskolan, säger Leif Bryngfors. 

Han upplever att det finns ett stort intresse för modellen även på andra håll. Flera andra SI-projekt är på väg att starta, exempelvis i Stockholmsområdet. För att lyckas krävs uthållighet och att man inte slarvar med utbildningen av SI-ledarna. 

– Man måste jobba både med utbildning och kontinuerlig handledning av eleverna. Den biten får man inte släppa, de behöver det, säger Leif Bryngfors. 

Precis som lärarna på Åbyskolan tror Leif Bryngfors att SI-passen måste in i schemat för att det ska fungera. 

– Gymnasieeleverna är inte alltid lika motiverade som högskoleeleverna, då måste man bygga in det i undervisningen. Det är många som kanske inte varit sugna i början som sedan upptäcker att det här var jätte-roligt. Det är fantastiskt att se, säger han.

Kommentera