shutterstock_174265457

Läraryrket ska förbättras. En utredare ska komma med förslag inom fem områden.

Läraryrket

Så ska lärarna få det bättre

Svenska lärare ska få det bättre.

Regeringen ska utse en utredare som ska arbeta fram konkreta förslag på fem olika områden, däribland introduktionsåret, arbetsbördan och karriärtjänsterna.

I januari i fjol presenterade regeringen initiativet ”Nationell samling för läraryrket”, där lärarfacken och arbetsgivarna bjöds in till gemensamma samtal om vad som behöver göras för att öka läraryrkets attraktivitet. 

I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter skriver nu de tre statsråden på utbildningsdepartementet, Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Aida Hadžialić, tillsammans med Bo Jansson från Lärarnas Riksförbund, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Lena Micko, SKL, Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund, och Håkan Wiclander, Idéburna skolors riksförbund, hur de vill att läraryrket ska stärkas.

Regeringen ska inom kort utse en utredare som i dialog med parterna ska arbeta fram förslag inom fem olika områden:

1. Karriärtjänsterna. Dessa behöver, enligt författarna till debattartikeln främja skolutveckling på en vetenskaplig grund. ”Förstelärare och lektorer ska ha tydliga och goda förutsättningar för uppdraget att utveckla och förbättra undervisningen. Karriärtjänstsystemet ska få större legitimitet i lärarkåren som helhet, och kunna fungera i både stora och små skolor samt i skolor med särskild pedagogik eller profil.”

2. Legitimations- och behörighetsreformen. En tidplan ska tas fram för hur fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare framöver kan inkluderas i behörighetssystemet.

3. Hur tid ska frigöras för lärarna. ”Det är viktigt att minska den administrativa börda som tar fokus från lärares huvuduppdrag. Därför ska metoder som lyckats minska administrationen och öka tiden att skapa kvalitet i undervisningen samlas och spridas vidare. Ett område som regeringen just nu bereder är förslag som kan bidra till huvudmännens arbete med att anställa andra yrkeskategorier för att avlasta lärarna”, går det att läsa i debattartikeln.

4. Skolledare. Ska få bättre förutsättningar att utveckla det pedagogiska ledarskapet för att värna lärarnas huvuduppdrag.

5. Introduktionsåret. ”Parterna inom kommunerna har identifierat frågan som viktig för att nya lärare ska stanna i yrket och har kommit överens om att introduktionen ska förbättras. Regeringen är beredd att lyssna på de eventuella behov av regeländringar som kan finnas.”

I debattartikel skriver företrädarna också att det kan bli aktuellt att se över hur ämneslärarutbildningen kan förändras för att få fler sökande och färre avhopp.

Kommentera